European Master of Laws in Law and Economics

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Interdisciplinair karakter: Economisten en juristen zitten samen in alle klassen gedurende de ganse opleiding. De opleiding brengt studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend de economische wetenschap toe te passen op juridische materies.
 2. Graduele kenniscreatie: De opleiding voert een stapsgewijze opbouw van kennis door. Fundamentele vakken in de eerste termijn worden gevolgd door grondige studies in de tweede termijn, en specialisatievakken (gekozen door studenten) in de derde termijn. Het programma wordt afgesloten met een masterproef. Gedurende de opleiding worden studenten voortdurend aangezet tot kritische reflectie.
 3. Harmonisatie van het programma: Verregaande harmonisatie van vakken en inhoud tussen de internationale partners. Ondanks de vele professoren en diverse specialiteiten van het academische personeel en de onderzoeksgroepen, is het programma erin geslaagd een uniform leertraject op te bouwen door middel van grondige en aanhoudende coördinatie.
 4. Aandacht voor methodologische en onderzoekscompetenties: Doorheen het volledige studieprogramma en voor alle studenten worden methodologische kennis en vaardigheden voor onderzoekswerk aangebracht. Deze leerlijn methodologie en onderzoek werkt op een logische en stapsgewijze manier toe naar de masterproef.
 5. Internationale erkenning: Het EMLE-programma heeft een reputatie opgebouwd als een voorbeeld van kwaliteit voor internationale masterprogramma’s. Het werd bestempeld als “Program of Excellence” door de Europese instanties en verkreeg Mundus I-, en Mundus II-beurzen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Grondige studie van evaluaties door studenten: De onderwijsdirecteur maakt een statistische analyse van de lesevaluaties door studenten, inclusief rapportering wat betreft vergelijkingen tussen de partneruniversiteiten en de evolutie over de verschillende jaren. De lesevaluaties betreffen een brede waaier aan variabelen inzake kwaliteit.
 2. Erkenning voor kwaliteit van lesgeven/sociale dimensie: Lesevaluaties worden voorgesteld door de onderwijsdirecteur op de jaarlijkse Board Meetings in aanwezigheid van alle coördinatoren en meerdere lesgevers. Per termijn en jaar worden tevens “Teacher of the Year” prijzen (awards) toegekend op een ceremonie in het bijzijn van studenten.
 3. Luisteren naar studenten: Naast de kwantitatieve evaluatie van de kwaliteit wordt tevens kwalitatieve informatie verzameld wat betreft de bevindingen van de studenten inzake de kwaliteit van de opleiding. Deze informatie wordt verzameld op basis van memo’s van studenten aan elke partneruniversiteit (eerste en tweede termijn), en open gesprekken met studentenvertegenwoordigers op de Midterm meeting.
 4. Ontwikkeling van “Beste Praktijken”: Op basis van de lesevaluaties en het uitwisseling van informatie en ervaringen tussen lesgevers, stelt de Board jaarlijks “Beste Praktijken” op wat betreft kwaliteit van de opleiding. Partneruniversiteiten en hun lesgevers worden opgedragen de aanbevolen beste praktijken uit te voeren en de lokale coördinator van elke universiteit rapporteert aan de Board omtrent de vooruitgang aan deze universiteit.
 5. Verregaande coördinatie: Als internationale opleiding met partners in 10 landen, werken we nauw samen met drie board meetings en verregaande coördinatie wat betreft kwaliteitszorg. De jaarlijkse Summer Meeting heeft als enig doel het verhogen van de kwaliteit van de lesinhoud en lesgeven – dit op basis van de lesevaluaties en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen lesgevers van hetzelfde vak aan de diverse partneruniversiteiten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Afstemmen taken en werkopdrachten aan een partneruniversiteit: Studenten klagen soms dat teveel werkopdrachten samenvallen op in eenzelfde periode. Daarom worden meer afspraken gemaakt tussen de lesgevers over de timing van de opdrachten.
 2. Gelijkstellen onderwijsbelasting: Uit de evaluaties blijkt dat de werkbelasting soms hoger is aan bepaalde universiteiten. Betere coördinatie wordt vooropgesteld wat dit punt betreft.
 3. Feedback: De studenten geven terecht aan dat ze te weinig feedback krijgen op hun examens. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat studenten na het afleggen van hun examens naar een nieuwe universiteit gaan voor de volgende termijn. Best practices worden ingevoerd waarbij gevraagd wordt van professoren op zijn minst (1) een modelantwoord ter beschikking te stellen ten tijde van het indienen van de examenscores; (2) studenten uit te nodigen om vragen te stellen via email.