Master of Arts in de kunstwetenschappen

De Universiteit Gent onderscheidt zich van de andere Vlaamse universiteiten met het uitzonderlijke concept van de opleiding in de kunst-, muziek- en theaterwetenschappen. De opleiding start in de bachelor met een algemeen omkaderende basisopleiding en een eerste kennismaking met de studie van de verschillende artistieke disciplines. De klemtoon op interartistieke confrontaties wordt uitgediept binnen de majors vanaf het tweede bachelorjaar:

- Podiumkunsten en Muziek
- Beeldende kunst en Architectuur

Op die algemene bachelorstam wordt de master ge├źnt. Op die manier vormt de master een logische voortzetting van een vertrouwdheid met specifieke vakgebieden, gekoppeld aan een zich verder ontwikkelend autonoom kritisch wetenschappelijk denken. De interartistieke aanpak leidt bovendien tot nieuwe onderzoeksvragen en grensverleggende inzichten.

Opbouw

In de masteropleiding krijg je de kans je te verdiepen in elk van de afzonderlijke artistieke disciplines. Doordat je 20 studiepunten zelf kunt invullen, biedt de masteropleiding kunstwetenschappen de mogelijkheid tot een aantal combinaties. Uit die multidisciplinaire aanpak kunnen nieuwe lijnen van onderzoek worden ontwikkeld.

Beeldende kunst
De onderzoeksseminaries beeldende kunst zijn geënt op de studie van oude kunst enerzijds en de studie van de moderne en actuele kunst anderzijds. Het onderzoek m.b.t. oude kunst is sterk historisch gericht met aandacht voor het culturele, sociaaleconomische en politieke kader. Het onderzoek m.b.t. moderne en actuele kunst wordt ondersteund door kennis van actuele kunsttheorieën en is gericht op historisch en thematisch onderzoek met aandacht voor interdisciplinariteit. Ook de comparatieve studie van de beeldende kunst wordt gestimuleerd en spitst zich toe op synchroon onderzoek (periodegebonden: oude of moderne en actuele kunst) of diachronisch onderzoek met verankering in de moderne of actuele kunst.

Architectuur, interieur en monumentenzorg
Onderzoek naar architectuurgeschiedenis en naar de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid wordt vandaag vaak gegenereerd vanuit de monumentenzorg. In deze major vertrek je vanuit vraagstellingen en problemen die actueel zijn en waarop je onderzoek kan worden geënt. Met die invulling word je als onderzoeker voorbereid op de reële noden in het vakgebied.

Podium- en mediale kunsten
De opleiding omvat de studie van de podiumkunsten (theater, performance, danstheater en muziektheater) en de mediale kunsten (film, fotografie en videokunst) vanuit een interdisciplinair kader. Met name de parallelle evolutie van de beeldcultuur (de 'pictorial turn') en de opkomst van het post-dramatische theater vormt een bijzonder aandachtspunt. De functie van de dramaturg in een dergelijk gewijzigd theaterlandschap komt hierbij ook aan bod. Uiteraard wordt er telkens teruggekoppeld naar de cultuurhistorische voedingsbodem.

Muziek
In de combinatie van vier opleidingsonderdelen biedt de major Muziek een omvattend beeld van het vakgebied. De studie overstijgt de traditionele focus op de Europese muziekgeschiedenis. Muziek wordt zowel bestudeerd in haar historische ontwikkeling als in haar fundamentele eigenschappen. Muziekgeschiedenis en muziekkritiek bestudeert de Europese traditie, Etnomusicologie geeft inzicht in muziek als een mondiaal verschijnsel. De opleidingsonderdelen Muziekpsychologie en Systematische muziekwetenschap zijn nauw verbonden met de research die gebeurt in het IPEM, een onderzoeksinstituut dat de grondslagen van muziek en muziekperceptie experimenteel onderzoekt.

Binnen de master staan een daadwerkelijke specialisatie en een onderzoeksfinaliteit centraal. De onderwijsspecialisaties sluiten nauw aan bij het wetenschappelijk onderzoek. De keuze voor specifieke onderzoeksseminaries sluit aan bij het onderwerp van de masterproef en de keuze van de promotor. Het is de bedoeling van de Master kunstwetenschappen een begin van expertise op te bouwen, zich voor te bereiden op onderzoeksgerichte en beleidsverantwoordelijke functies (doctoraat, multidisciplinaire onderzoeksgemeenschap, besturende verantwoordelijkheid). Gerichte werkcolleges, inrichting van symposia en studiedagen al dan niet met medewerking van externe specialisten, samenwerking met musea en wetenschappelijke instellingen, en de aandacht voor interactieve dynamiek moeten je helpen je in het specifieke vakgebied te specialiseren.

Tijdens de masteropleiding ligt het accent op zelfwerkzaamheid, kans op actieve interdisciplinariteit en origineel onderzoekswerk. Je bent in staat autonoom probleemstellingen te formuleren en kritisch doordachte resultaten van je onderzoek af te leveren.

Arbeidsmarkt

Kunstwetenschappers komen traditioneel terecht in het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en in cultuurgerichte overheidsdiensten. Voornamelijk in de eerste twee sectoren is het aantal plaatsen beperkt. De grootste afzetmarkt is nog steeds de musea, de bibliotheken, de archieven verbonden aan instellingen van kunsthistorische, archeologische of muziekwetenschappelijke aard, diensten voor monumentenzorg, cultuurspreiding en dergelijke. De jobinhoud is gevarieerd, gaande van opzoekingswerk en expertises tot adviezen voor aankoop of restauratie.

+++/---
Bovendien biedt de privésector de laatste jaren ook heel wat afzetmogelijkheden: functies binnen het galerijcircuit en de functie van tentoonstellingsmaker of curator op zelfstandige basis zitten duidelijk in de lift. De kunstwetenschapper kan zich ook als kunstcriticus manifesteren.

Daarnaast heeft zich een grote afzetmarkt ontwikkeld die ook voor afgestudeerden uit andere studierichtingen toegankelijk is, maar vaak door kunstwetenschappers ingenomen wordt. Daartoe behoren onder meer de journalistiek, de muziekprogrammering voor radio en televisie, advies in verband met toneel en film, programmering van tentoonstellingen en manifestaties, opstellen van catalogi en uitwerken van begeleidende vormingsprogramma's. Voorts zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in de kunstboekhandels en uitgeverijen.
Nieuw is de interesse van het bedrijfsleven voor cultuur, via sponsoring of via het zelf organiseren van manifestaties. Ook nieuw is de meer professionele aanpak in het culturele circuit. Cultuurmanagement is geen vreemd woord meer.

Een grote groep afgestudeerden uit de kunstwetenschappen zoekt een job buiten de traditionele sectoren. De ontkoppeling van diploma en beroep, die al voor veel studierichtingen geldt, laat zich hier ook sterk voelen. Succes bij het vinden van een geschikte job hangt in grote mate af van de persoonlijkheid, de eigen soepelheid, de sociale vaardigheid, talenkennis enz.