Master of Arts in de kunstwetenschappen

De opleiding Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent onderscheidt zich van gelijkaardige opleidingen elders door het major-minorsysteem, waarbij zowel de beeldende kunsten en architectuur, de muziek als de podium- en mediakunst worden bestudeerd, en waarbij via de minor een extra specialisatie kan worden opgenomen. De bacheloropleiding start met een algemeen omkaderende basisopleiding en een eerste kennismaking met de studie van de verschillende artistieke disciplines. Vanaf het tweede bachelorjaar specialiseer je je in één van de disciplines door de keuze van 1 uit 3 majors:
- Beeldende kunst en Architectuur
- Muziek
- Podium- en mediakunst

De masteropleiding bouwt voort op de majorkeuze die je tijdens de bachelor maakte. Op die manier vormt ze een logische voortzetting van een vertrouwdheid met specifieke vakgebieden, gekoppeld aan een zich verder ontwikkelend autonoom kritisch wetenschappelijk denken en handelen. De masteropleiding is evenwel ook te volgen na een andere vooropleiding (zie Toelatingsvoorwaarden).

In de masteropleiding Kunstwetenschappen staan een daadwerkelijke specialisatie en een onderzoeksfinaliteit centraal. Het onderwijs sluit nauw aan bij het aan de vakgroep lopende wetenschappelijk onderzoek.
Je kunt door een aantal keuzemogelijkheden (keuze van de major en van keuzevakken) ook je eigen onderzoeksprofiel bepalen en je verdiepen in je eigen interessegebied. Zo bouw je een begin van expertise op in een bepaald domein, en bereid je je voor op het werkveld.
Via de afwisseling van hoorcolleges met vooral werkcolleges, presentaties, deelname aan wetenschappelijke symposia en studiedagen, al dan niet met medewerking van externe specialisten, samenwerking met musea en wetenschappelijke instellingen, en de aandacht voor interactieve werkvormen en groepswerk, worden vaardigheden getraind die een voorbereiding bieden op het werkveld. Tijdens de masteropleiding ligt de klemtoon op origineel onderzoekswerk, creativiteit, samenwerking, zelfredzaamheid en een kritische ingesteldheid. Je bent in staat autonoom probleemstellingen te formuleren, onderzoek uit te voeren, en kritisch doordachte resultaten te presenteren, mondeling en schriftelijk.

Opbouw

In de masteropleiding krijg je de kans je te verdiepen in de major van je keuze: de artistieke discipline van je voorkeur (Beeldende kunst en Architectuur, Muziek, of Podium- en mediakunst). Je volgt 2 onderzoeksseminaries, met onderzoek als centrale focus en een praktische component met aandacht voor en samenwerking met het werkveld. In de major Beeldende kunst en Architectuur zijn 2 seminaries op te nemen uit een aanbod van 5, waarbij minimum 1 seminarie inhoudelijk dient aan te sluiten bij de masterproef (in overleg met de promotor). In de majors Muziek en Podium- en mediakunst is er geen keuzemogelijkheid. De klemtoon ligt op onderzoek en praktijk, gestoeld op een theoretisch fundament. Gemeenschappelijk voor alle masterstudenten Kunstwetenschappen zijn twee theoretisch-wetenschappelijke vakken en de masterproef. Tien studiepunten zijn vrij in te vullen: je kiest een aantal vakken uit de eigen opleiding, uit de suggestielijst, universiteitsbreed of extern, al dan niet ter ondersteuning van de masterproef.

Beeldende kunst en Architectuur
In de major Beeldende kunst en Architectuur is er een aanbod van 5 onderzoeksseminaries die diverse aspecten van het vakgebied behandelen: Technologie van de beeldende kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, interieur en design; en Kunst en architectuur. Onderzoek staat centraal en is gekoppeld aan de eigen onderzoeksexpertise van de betreffende docent. De behandelde thema’s vertrekken vanuit actuele problematieken, noden en/of vraagstellingen. Je zult, al dan niet in groep, zelf onderzoek uitvoeren over een specifiek thema en dat leren presenteren. Vaak bevatten de onderzoeksseminaries ook een meer praktische component, met aandacht en relevantie voor het werkveld en in samenwerking met professionele instellingen.

Muziek
In de major Muziek zijn er 2 onderzoeksseminaries: Muziekgeschiedenis en –kritiek, en Muziekinteractie en -technologie. Enerzijds wordt muziek bestudeerd in haar historische ontwikkeling en context, anderzijds in haar fundamentele eigenschappen. Er is een sterke band met het onderzoek dat gebeurt in het IPEM, het onderzoeksinstituut van de UGent dat de grondslagen van muziek en muziekperceptie experimenteel onderzoekt.

Podium- en mediakunst
In de major Podium- en mediakunst zijn er 2 onderzoeksseminaries: Performance Theory en The Afterlife of Antiquity in the performing Arts. In die verdiepende seminaries word je aangezet om collectief en individueel theaterwetenschappelijke problemen te doorgronden en zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek over het onderzoeksthema van het seminarie te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van lees-, werk- en discussieseminaries. De focus van de onderzoeksseminaries wisselt jaarlijks, zodat optimaal ingespeeld kan worden op actuele tendensen in het podiumlandschap en de performancetheorie.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Kunstwetenschappers komen traditioneel terecht in de brede culturele en erfgoedsector en het onderwijs. Enkelen gaan ook verder in het wetenschappelijk onderzoek, via een doctoraat. Kunstwetenschappers komen in aanmerking voor een breed scala aan functies in deze sectoren, zoals deze van curator, conservator, programmator, onderzoeker, docent, directeur, coördinator, criticus, journalist, dramaturg, gids, galeriehouder, kunsthandelaar, pers- en communicatiemedewerker, publieksmedewerker, educatieve werking, dagelijkse leiding, enz.

Tot de courante werkplekken voor kunstwetenschappers behoren bijvoorbeeld kunst- en cultuurgerichte overheidsdiensten en –instellingen (bv. musea, operahuizen, bibliotheken, archieven, culturele centra, erfgoedinstellingen, radio en televisie enz.), zelfstandige (kunsten)organisaties en vzw’s (bv. kunstencentra, concertplekken, filmhuizen, productiehuizen, festivalorganisatie, kunsteducatieve projecten en organisaties enz.), privé-initiatieven en het commerciële circuit (bv. kunsthandel, galeries, veilinghuizen, uitgeverijen enz.). Mits aanvulling met een meer managementgerichte opleiding komen ook profielen als zakelijke directie in aanmerking.

Een andere groep afgestudeerden in de Kunstwetenschappen vindt een job buiten deze kunstgeoriënteerde sectoren. De ontkoppeling van diploma en beroep, die al voor veel studierichtingen geldt, laat zich hier ook voelen. Ook in deze gevallen biedt de studie evenwel een meerwaarde door de algemene vorming en vaardigheden die de student heeft meegekregen en heeft aangeleerd, zoals de capaciteiten van analyse en synthese, kritische reflectie, samenwerking en autonoom werken. Succes bij het vinden van een geschikte job hangt in grote mate af van de eigen persoonlijkheid, flexibiliteit, leergierigheid, sociale vaardigheden, talenkennis enz.