Master of Arts in de moraalwetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: De opleiding moraalwetenschappen aan de UGent is een unieke opleiding, zowel in de Vlaamse als internationale context. Nergens anders worden studenten op een vergelijkbare manier gevormd om ethische en levensbeschouwelijke fenomenen op een interdisciplinaire en kritische manier te bestuderen. Deze vorming bestaat uit drie componenten: filosofische en ethische theorievorming, menswetenschappelijke benaderingen, sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
 2. Maatschappelijke betrokkenheid: De opleiding moraalwetenschappen is omwille van haar bijzondere invulling altijd op de samenleving gericht. De studenten leren om genuanceerd na te denken over actuele maatschappelijke problemen en worden uitgedaagd om daarover een beredeneerde positie in te nemen. Ze leren omgaan met een diversiteit aan waarden en vooronderstellingen. Bovenal verwerven ze kennis en inzichten die direct relevant zijn voor de manier waarop onze hedendaagse samenleving omgaat met problemen die gerelateerd zijn aan normen en waarden.
 3. Talentontwikkeling: Een belangrijk onderdeel van de moraalwetenschappelijke gereedschapskist bestaat uit argumentatieve en communicatieve vaardigheden. De studenten worden, in het bijzonder via schrijfopdrachten, tijdens de opleiding getraind in het analyseren en formuleren van argumenten. Via de bachelorproef bewijzen de studenten dat ze in staat zijn tot zelfstandige ethische reflectie. Uniek voor de Gentse opleiding moraalwetenschappen is het feit dat de studenten ook sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden aanleren (zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek). In de masterproef kan dit aangevuld worden met zelf opgezet empirisch onderzoek.
 4. Onderzoeksgebaseerd: Doorheen de opleiding verwerven de studenten inzicht in belangrijke concepten en theorieën uit de verschillende deeldomeinen van de filosofie - waarbij wel een zwaartepunt ligt op ethiek- en leren die op een adequate manier gebruiken. Daarnaast doen de studenten via het opnemen van een minorkennis op over mens en maatschappij. Op die manier verwerven ze een diepgaand inzicht in het moreel redeneren en de opvattingen en gedragingen van individuen en groepen.
 5. Na de studie: De afgestudeerde moraalwetenschapper heeft een expliciet interdisciplinair profiel. Hij is in staat om abstracte reflectie en concreet wetenschappelijk onderzoek te integreren. Hij ziet snel wat de sterktes en zwaktes zijn van argumenten over ethische en levensbeschouwelijke fenomenen. Hij kan informatie van heel verschillende aard op een creatieve manier integreren. Hij maakt zich gemakkelijk andere manieren van denken eigen, kan zich zelfstandig inwerken in menswetenschappelijke onderwerpen en begrijpt het belang van vooronderstellingen in de confrontatie tussen verschillende perspectieven. Hij is ideaal geplaatst om te participeren in diverse maatschappelijke debatten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Durf divers te denken: Uit de opleidingsevaluatie 2016 blijkt dat de studenten het gevarieerd aanbod van vakken vanuit meerdere invalshoeken en disciplines waarderen.
 2. Durf origineel te denken: de onderzoeksoutput van de lesgevers is internationaal gericht en zeer hoog. Dat draagt bij tot het sterk onderzoeksgebaseerd karakter van het onderwijs. De studenten appreciëren de brede waaier aan onderzoekscompetenties die zij aanleren tijdens hun studietraject.
 3. Durf kritisch te denken: eigenzinnig maar kritisch denken wordt sterk gewaardeerd in de opleiding – wat ook tot uiting komt in de opleidingsevaluaties.
 4. Durf samen te denken: de waardering voor de aanspreekbaarheid van de docenten komt geregeld terug in de opleidingsevaluaties. Er bestaat weinig afstand en afstandelijkheid tussen de docenten en studenten.
 5. Durf vooruit te denken: naar aanleiding van de visitatieronde wijsbegeerte en op basis van feedback van studenten werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het programma die de studeerbaarheid, de maatschappelijke betrokkenheid en het trainen van sociaalwetenschappelijke competenties (moeten) ten goede komen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Hoewel de maatschappelijke betrokkenheid tot de kernidentiteit van de opleiding behoort, dient de opleiding erover te waken dat dit zich ook voldoende vertaalt in de vakinhouden en de uitwerking van het programma.
 2. De opleiding dient erover te waken dat nagestreefde inter- en multidisciplinariteit niet omslaat in eclectisme en een verlies aan diepgang en inhoudelijke coördinatie. Met name de inhoudelijke afstemming van de hulpwetenschappen en het nog verder verdiepen en verbreden van de moraalwetenschappelijke onderzoekscompetenties zijn aandachtspunten.
 3. De opleiding dient nog sterker in te zetten op het inzichtelijk uitwerken, verwoorden en vertalen van het project van de moraalwetenschap naar de studenten en docenten. Ook vanuit de studenten komt de vraag naar een voldoende gedifferentieerde en gefocuste opleiding.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.