Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Duits, Russisch )

De masteropleiding in het tolken is een van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. Het tolken is een vak apart. Wie een vreemde taal goed beheerst, slaagt er daarom nog niet in om als tolk te functioneren. Tolken beschikken over een sterk ontwikkeld concentratievermogen en zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt naast een zeer goede mondelinge vaardigheid ook een gespecialiseerde training, ervaring met verscheidene tolktechnieken, en een dosis koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertaalwerk nu eenmaal nauwelijks gebruikmaken van een woordenboek of andere hulpmiddelen. Het moet bij wijze van spreken allemaal uit het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dan ook cruciaal. De specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding. De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (relevante technieken, technologie en kennis van diverse werkvelden).

Opbouw

Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage stelt je in staat je toe te leggen op het tolken. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen nodig hebt.

De master staat via een voorbereidings- of schakelprogramma ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten.

Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd. Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken (je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt het gesprek in goede banen). Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal.
Verscheidene werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken, medisch tolken en gerechtelijk tolken.
Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen. Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld. Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur en werken in videoconferentie.
Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.
Er staat ook een keuzevak op het programma. Je kunt je verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald live subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een ander keuzevak volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.
Je stage wordt opgedeeld in een verplichte, begeleide stage (50%) en een vrij in te vullen stage (50%). De begeleide stage speelt zich af in een gerechtscontext en een medische context en wordt georganiseerd in samenwerking met de Gentse Rechtbank, de Politieschool Oost-Vlaanderen, het UZ Gent, de master in de geneeskunde, de opleidingsdienst van de Federale recherche... Voor de vrij in te vullen stage doe je bij voorkeur ook een tolkstage. Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc. Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is.
De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden. Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De master in het tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk), maar ook op veel andere beroepen waar snel en vlot mondeling communiceren in gespecialiseerde domeinen belangrijk is.Voor de periode tot 2023 is de tolkopleiding ook erkend door de FOD Justitie als een juridische opleiding in de geest van het KB van 30 maart 2018, waardoor afgestudeerden zonder bijkomende opleiding hun opname in het nationaal register van beëdigde vertalers/tolken kunnen aanvragen. Door de toenemende internationalisering van het economische, politieke en sociale leven spelen tolken een alsmaar belangrijkere rol. Je grote troeven zijn naast de kennis van tolktechnieken je uitstekende mondelinge taalvaardigheid, je sterk ontwikkeld concentratievermogen en je grote stressbestendigheid. Bovendien ben je vertrouwd met meerdere gespecialiseerde domeinen en de maatschappelijke ontwikkelingen van de taalgebieden die je hebt bestudeerd. Je bent tevens opgeleid om actief te zijn als wetenschappelijk onderzoeker.

De postgraduaatsopleiding conferentietolk die de faculteit ook aanbiedt, breidt je tolkopleiding nog verder uit. Je maakt je dan vertrouwd met andere settings (conferentiezalen met tolkcabines), met de techniek van het simultaan tolken, met andere werkvelden (o.a. nationale en internationale politiek, economie, wetenschap) en ten slotte ook met andere hedendaagse technologieën, zoals tolken met spraakherkenning.