Master of Laws in het notariaat

De notaris is een juridisch deskundige die als openbaar ambtenaar, benoemd door de Koning, bevoegd is om authentieke akten op te maken en in bewaring te houden en er uitvoerbare uitgiften, afschriften of uittreksels van af te leveren. Ook voor juristen die niet specifiek als notaris willen werken, kan de opleiding bijzonder verrijkend zijn.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De notaris is een juridisch deskundige die als openbaar ambtenaar, benoemd door de Koning, bevoegd is om authentieke akten op te maken en in bewaring te houden en er uitvoerbare uitgiften, afschriften en uitreksels van af te leveren. De masteropleiding in het notariaat leidt juristen op tot de functie van notarieel jurist en van kandidaat-notaris en tot het ambt van notaris door het uitdiepen van de kennis van de rechtstakken die in het notariaat worden gehanteerd, en verschaft de nodige voorbereidende kennis met betrekking tot de eigenheid van de rechtsbeoefening in het notarisambt. In het licht van de genoemde uitdieping kan de opleiding ook voor juristen die niet specifiek op een tewerkstelling in het notariaat gericht zijn, bijzonder verrijkend zijn.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het programma van de master in het notariaat focust op het bijbrengen van een grondige wetenschappelijke kennis van alle voor de notariële praktijk relevante rechtstakken. Om je de mogelijkheid te bieden notariële praktijkervaring te verwerven tijdens je opleiding, worden de lessen op drie dagen van de week gebundeld. Dat laat je eveneens toe de opleiding te combineren met een deeltijds beroep of stage (doch geen officiële stage in het notariaat). De opleiding kan ook over meerdere jaren worden gespreid.

Arbeidsmarkt

Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris. De bezoldiging van de stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen. Na het doorlopen van de stage kun je de titel van kandidaat-notaris bekomen door deelname aan een vergelijkend examen en benoeming door de Koning. Het vergelijkend examen wordt door de Verenigde benoemingscommissie georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het programma van het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemingscommissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames. Kandidaat-notarissen kunnen notaris worden via een benoeming door de Koning of door met een andere notaris een associatie aan te gaan. In sommige gevallen kunnen ze ook een notaris vervangen. De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de ambtenarij, in de vastgoedsector of in de advocatuur. De bijkomende specifieke juridische bagage die je via de opleiding opdoet, wordt in die sectoren immers erg op prijs gesteld.