Master of Laws in het notariaat

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. De opleiding legt de focus op een grondige wetenschappelijke oriëntatie.
 2. Er wordt gekozen voor een vakoverschrijdende benadering van de uiteenlopende takken van het recht die de notaris aanbelangen.
 3. De opleiding heeft bijzonder aandacht voor maatschappelijke competenties in het licht van de taak van de notaris in de samenleving.
 4. De opleiding besteedt ruime aandacht aan het volledige proces van het opstellen van akten en de inhoudelijke adviesplicht van de notaris daarbij.
 5. De organisatie van het studieprogramma ligt vast op drie lesdagen zodat een combinatie met een stage of met werk mogelijk is voor de student.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. De opleiding vertrekt vanuit een duidelijke en specifieke onderwijsvisie.
 2. Er is een hoge betrokkenheid, professionaliteit en motivatie van de lesgevers.
 3. Er heerst een grote betrokkenheid van studentenvertegenwoordigers, alumni en het werkveld.
 4. De opleiding hanteert een transparant toetsbeleid.
 5. Er is een weloverwogen mix van mondelinge en schriftelijke evaluatievormen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. De opleiding wil de verschillende eindcompetenties per opleidingsonderdeel aan de studenten verder verduidelijken.
 2. De opleiding zal meer inhoudelijke aandacht besteden aan de internationale dimensie van het notarisambt.
 3. De opleiding maakte een verviervoudiging van het aantal studenten mee in de afgelopen jaren en hoopt daartoe op de inzet van meer academisch personeel voor de begeleiding van de masterproef.