Master of Laws in Laws

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Kennis- en talentontwikkeling: op een compacte en sequentieel goed opgebouwde wijze wordt een totaal ‘helikopterbeeld’ gegeven van het in België geldende recht, het Europees Recht en het internationaal recht. Actuele ontwikkelingen worden daarbij op de voet gevolgd. Onze studenten worden bij de studie van het recht voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie. Een afgestudeerde van onze opleiding is een flexibel inzetbare jurist.
 2. Specialisatie: als student krijg je ruim de mogelijkheid om je te specialiseren in bepaalde rechtsdomeinen, in het bijzonder omdat er in de master rechten een groot aanbod aan keuzevakken bestaat in de verschillende takken van het recht. Daarnaast kan je ervoor kiezen het vak “stage” te volgen, zodat je reeds in aanraking komt met de praktijk.
 3. Integratie theorie en praktijk: de opleiding rechten beperkt zich niet tot een schets van het theoretisch kader, doch scherpt tevens verschillende vaardigheden van studenten aan. In de bachelor staan schriftelijke en mondelinge vaardigheden centraal, in de master professionele en wetenschappelijke vaardigheden. In deze vaardighedensessies wordt steeds gewerkt in kleine groepen. De focus ligt op het probleemoplossend denken van onze studenten.
 4. Internationalisering: studenten hebben de mogelijkheid om gedurende één of twee semesters in het buitenland te studeren. Daarnaast kan de student ervoor kiezen in het Engels gedoceerde opleidingsonderdelen te volgen, waaronder een moot court.
 5. Zelfstandigheid: de opleiding streeft ernaar juristen te creëren, die in hun latere loopbaan in staat zijn op een zelfstandige wijze te functioneren.

 

Quality assurance: strengths

 1. Studiebegeleiding: wij hechten veel belang aan een goede ondersteuning van onze studenten. Er is studiebegeleiding op maat dankzij de doorgedreven inspanningen van het monitoraat en zijn studietrajectbegeleiders.
 2. Gepassioneerde lesgevers: de opleiding wordt gedragen door gepassioneerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise en professionele ervaring met een passie om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven. Ondanks de grote groepen zijn lesgevers en hun medewerkers vlot aanspreekbaar.
 3. Toetsing: Transparantie bij het toetsen staat centraal. Onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
 4. Participatie van de studenten: de opleiding heeft een jarenlange traditie van studentenparticipatie aan de ontwikkeling en het dagelijks beleid van de opleiding en hecht een groot belang aan opmerkingen van studenten in het kader van de onderwijsevaluaties.
 5. Werk- en evaluatievormen: de opleiding waakt erover dat de evaluatiemethoden die in de verschillende opleidingsonderdelen worden gehanteerd voldoende divers zijn en dat de doorheen het academiejaar gehanteerde werkvormen de student voldoende voorbereiden op het examen.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Activerende werkvormen: in de theoretische vakken wordt vandaag nog te beperkt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. De opleiding onderzoekt momenteel hoe deze in het onderwijs in grote groepen kunnen worden ingebouwd.
 2. Feedback: de studenten geven aan dat ze tijdens het academiejaar te weinig feedback krijgen op hun werkstukken. De opleiding gaat na hoe feedback (en niet enkel feedback na examens) op een waardevolle manier kan worden georganiseerd.
 3. Strakkere opvolging van het masterproefproces: We stellen vast dat studenten hun masterproef vaak grotendeels uitstellen naar de tweede master en dat het aanbod aan begeleiding te divergent is. Het nieuwe reglement op de masterproef zou dit probleem moeten oplossen. De opleiding volgt dit op de voet op.