Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

De masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde is een onderdeel van de beroepsopleiding tot arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde. De masteropleiding zelf wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep. De colleges worden gegeven aan de verschillende Vlaamse universiteiten en de nadruk ligt op zelfstudie en zelfstandig werk.

master-na-masteropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het algemene doel van de masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde is via diverse onderwijsvormen de student in staat te stellen als preventieadviseur-arbeidsarts de gezondheid en het welzijn van de werknemers in en door hun werk te bevorderen, te beschermen en te behouden.

Bijzondere aandacht gaat naar:

  • de arbeidsomstandigheden;
  • de collectieve dimensie van gezondheid;
  • de multidisciplinaire samenwerking;
  • wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek (evidence based occupational medicine).

De opleiding bestaat uit vijf modules (elk bestaande uit één of meer opleidingsonderdelen) die ingaan op volgende vragen:

  • module Mens en arbeid: welke is de wisselwerking tussen de individuele werknemer en zijn werkomgeving?
  • module Mens en bedrijf: hoe functioneert de werknemer binnen de organisatie waarin hij werkt?
  • module Arbeid en maatschappij: wat is de socio-economische context van arbeid en welke zijn de arbeidsgeneeskundige taken van de arbeidsarts?
  • module Onderzoeks- en praktijkvaardigheden: welke vaardigheden en attitudes heeft de bedrijfsarts nodig? De module omvat eveneens de stageactiviteiten.
  • module Masterproef.

De lesdagen worden beperkt zodat de combinatie met een deeltijdse tewerkstelling in interne of externe preventiedienst mogelijk is. De opleiding is zo opgevat dat de professionele activiteiten en het opleidingsproces elkaar wederzijds bevorderen. De studielast stemt overeen met een regulier masterprogramma. De nadruk ligt op zelfstudie en zelfstandig werk.

Aandachtspunten

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) en Gent (Universiteit Gent). Je schrijft je in aan de KULeuven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Er is maar één opleiding in de arbeidsgeneeskunde in Vlaanderen, die interuniversitair wordt ingericht (UAntwerpen, UGent, KU Leuven, VUB). De opleiding bestaat uit de hier beschreven masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde en de permanente vorming. De masteropleiding duurt twee jaar. De permanente vorming Arbeidsgeneeskunde volgt op de masteropleiding arbeidsgeneeskunde en omvat deelname aan wetenschappelijke activiteiten. Zij loopt parallel met een stage van twee jaar in een erkende preventiedienst PBW onder de begeleiding van een erkende stagemeester. Het opleidingsprogramma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep bestaande uit academische en administratieve afgevaardigden van de betrokken vakgroepen van alle deelnemende universiteiten. De stuurgroep evalueert het onderwijs op permanente basis, samen met de interuniversitaire opleidingscommissie die bestaat uit alle coördinatoren van het programma, het wetenschappelijk personeel van de betrokken afdelingen, studenten en afgestudeerden.

Arbeidsmarkt

Als master in de arbeidsgeneeskunde heb je de vereiste kennis en vaardigheden verworven i.v.m. werk, gezondheid en ziekte (o.m. fysiologie, toxicologie, arbeidspathologie, arbeidshygiëne, sociaal recht, ergonomie en psychologie). Je kunt gezondheidsrisico’s detecteren en evalueren. Je bent in staat om samen te werken in een multidisciplinair team. Je kunt werknemers, bedrijfsleiders, vakbonden en collega’s adviseren, er informatie mee uitwisselen, en communiceren over arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s en preventiemaatregelen. De master-na-masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde stelt je in staat te functioneren als arbeidsarts binnen het Belgische wettelijke kader.
Arbeidsartsen die willen werken als preventieadviseur in de interne of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten ofwel houder zijn van een diploma dat toelaat de arbeidsgeneeskunde te beoefenen, ofwel arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde zijn of de titel behalen binnen de drie jaren na het slagen in de theoretische vorming (KB 05.12.2003, BS 22.12.2003).
Het diploma van de masteropleiding, een stageattest opgesteld door de stagemeester en het certificaat van de permanente vorming Arbeidsgeneeskunde zijn vereist om de titel van arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde te verwerven (Ministerieel Besluit van 23.04.2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten; B.S. 27.05.2014).
Arbeidsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers blootgesteld aan ioniserende stralingen, moeten een bijkomende opleiding in Radioprotectie gevolgd hebben en erkend worden door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Daartoe is de eenjarige postgraduaatsopleiding Radioprotectie ingericht om de erkenning Radioprotectie te kunnen verwerven.