Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: de wetgeving legt in het domein van de arbeidsgeneeskunde een grote nadruk op het periodiek medisch toezicht, op risico-evaluatie en -beheersing, en op een multidisciplinaire aanpak van gezondheid en welzijn op het werk. Onze opleiding, die uniek is in Vlaanderen , wil bedrijfsartsen opleiden tot kritische reflective practitioners die inter- en multidisciplinair kunnen werken.
 2. CanMED rollen: het programma is gebaseerd op de 7 CanMED rollen. Een goede bedrijfsarts moet naast cognitieve en intellectuele vaardigheden, ook onderzoeks-, beroeps-, maatschappelijke en communicatieve vaardigheden beheersen om die 7 rollen te kunnen vervullen.
 3. Activerende werkvormen: de keuze voor activerende onderwijswerkvormen volgt uit het onderwijsconcept van reflectief inzichtelijk, wetenschappelijk onderbouwd, probleem-georiënteerd en zelfgestuurd onderwijs. De groepen studenten zijn betrekkelijk klein, waardoor interactief onderwijs met materiaal dat de studenten zelf aanbrengen uit de eigen beroepspraktijk goed te realiseren is.
 4. Authentiek toetsen: het aanbod van toetsvormen is divers. Een belangrijk aandeel daarin gaat naarde evaluatievorm ‘casus/werkstuk’, meestal in combinatie met een mondelinge presentatie en een kritische ondervraging. Door de aandacht voor authentiek toetsen wordt de theoretische kennis van studenten al tijdens de opleiding geoperationaliseerd, wat de professionele inzetbaarheid verhoogt.
 5. Docenten die in het werkveld staan: verschillende docenten en medewerkers aan de opleiding zijn tevens als bedrijfsarts of preventie¬adviseur actief in het werkveld, hebben een goede voeling met de veranderende noden in de arbeidsgeneeskunde en volgen ook actuele aanpassingen aan het beroepsprofiel nauw op. Hierdoor worden de opleiding en de leerresultaten actueel en relevant gehouden.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Modulair programma: de opleiding is opgebouwd rond 5 modules: drie thematische blokken aangevuld met een vaardigheids- en een wetenschappelijke module die over beide jaren heen lopen. De thematische modules 1) Mens en arbeid; 2) Mens en bedrijf en 3) Mens en maatschappij worden voorgesteld als drie concentrische cirkels die arbeid en gezondheid in een steeds bredere context van maatschappij en wereld plaatsen.
 2. Eindniveau van de opleiding en masterproef: het beoogde eindniveau wordt gerealiseerd door het leerresultatenkader dat vertrekt vanuit het CanMeds model. De masterproeven van de opleiding arbeidsgeneeskunde kennen een hoog wetenschappelijk niveau en de resultaten worden nationaal en internationaal verspreid .
 3. Betrokkenheid van alle stakeholders: door de interuniversitaire context wordt de betrokkenheid van verschillende stakeholders in de eerste plaats bewaakt en georganiseerd vanuit de opleiding. Studenten, docenten, alumni, stagemeesters en het werkveld zijn actief betrokken bij het onderwijs en vertegenwoordigd in meerdere commissies.
 4. Kwaliteitsbewaking via diverse overlegplatformen: de opleiding maakt gebruik van diverse overlegplatformen die erover waken dat de strategische doelstellingen onderwijs kwaliteitsvol ingevuld worden. De interuniversitaire stuurgroep neemt hierin een cruciale rol op, ondersteund door de interuniversitaire opleidingscommissie en de toetscommissie. Jaarlijks worden meerdere bevragingen georganiseerd onder studenten en docenten, en op regelmatige basis onder alumni, stagemeesters en beroepenveld.
 5. Integratie van onderzoek in onderwijs: het onderwijs is gebaseerd op excellent onderzoek en recente wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. De opleiding heeft een goede verdeling tussen jonge, recent gedoctoreerde lesgevers en ervaren staf die betrokken is in toonaangevende publicaties en onderzoeksprojecten. Actuele ontwikkelingen in het onder-zoek worden op deze manier geïntegreerd in het curriculum.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Sharepoint en elektronisch portfolio: door het interuniversitaire karakter van de opleiding zijn lesgevers vanuit 4 Vlaamse universiteiten betrokken en kunnen studenten zich inschrijven aan de universiteit van hun keuze (KU Leuven, UGent, UAntwerpen en VUB). Elke universiteit heeft haar eigen leerplatform, slechts toegankelijk voor de ingeschreven studenten en eigen personeel. Er is géén interuniversitair centraal platform waar alle info voor iedereen toegankelijk is; momenteel wordt gewerkt met het open platform aan UGent, Zephyr, wat veel manueel werk betekent. In de toekomst wordt gedacht aan een sharepoint en/of Medbook als portfoliosysteem om een meer eenvoudige monitoring en opvolging mogelijk te maken.
 2. Internationalisering: de studenten combineren studie - werk en gezin waardoor ze aangeven dat een klassieke internationale uitwisseling moeilijk realiseerbaar is en weinig wenselijk. De opleiding zal internationalisering vooral stimuleren door kortere verblijven te organiseren en internationale activiteiten te organiseren op de campussen zelf (I@home, uitnodigen internationale sprekers).
 3. Dubbele cohorte - Stijging aantal studenten: het is moeilijk in te schatten wat de impact zal zijn door het afstuderen van de dubbele cohorte in 2018: verwacht wordt dat het aantal studenten dat kiest voor een masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde zal stijgen. De huidige organisatie en kleinschaligheid van de opleiding maakt het moeilijk om grotere groepen studenten kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. De opleiding gaat dan ook verder blijven bekijken hoe de kwaliteit van de opleiding hoog kan gehouden worden.