Master of Medicine in de geneeskunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Het opleiden van artsen voor de wereld van morgen: De medische wereld verandert voortdurend. De opleiding wil dan ook artsen opleiden voor de wereld van morgen en zet hierbij sterk in op wetenschappelijke evoluties en veranderingen in de maatschappij en wil hun studenten opleiden met een sterk gevoel voor social accountability.
 2. Geïntegreerd blokken- en lijnen systeem: Het concept van de basis artsenopleiding aan de Universiteit Gent is uniek: een studiejaar bestaat niet uit de klassieke vakken maar uit geïntegreerde 'blokken' en 'lijnen'. Blokken zijn in de tijd beperkte geïntegreerde onderwijsperiodes die telkens een bepaald thema bestuderen en dat benaderen vanuit verschillende invalshoeken (disciplines). Naast het onderwijs in blokken zijn er ook de lijnen die door de hele opleiding lopen waarbij de nadruk ligt op vaardigheids- en communicatieonderwijs
 3. Kleine groepen onderwijs: Zowel de klinische als de communicatieve vaardigheden die een basisarts moet kennen, worden binnen de basis artsenopleiding aangeleerd door middel van kleine groepen onderwijs. In groepjes van een 15-tal studenten krijgt elke student de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren en dit telkens op één vaste dag in de week.
 4. Sterke uitgaande mobiliteit: Ongeveer 65 procent van de studenten geneeskunde doet tijdens zijn/haar studiecarrière een buitenlandse ervaring op. Hiermee is de opleiding geneeskunde koploper binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en zelfs binnen de Universiteit Gent.
 5. Sterke inzet op onderwijsinnovatie: De opleiding wenst sterk in te zetten op innovatie en ICT. Zo worden alle hoorcolleges opgenomen zodat studenten deze nadien kunnen (her)bekijken van waar ze maar willen. Daarnaast zorgt het platform ‘Poirot’ ervoor dat alle lesmateriaal op één doorzoekbaar kanaal is terug te vinden en men te allen tijde kan nagaan waar welk thema aan bod komt doorheen de studiejaren.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Betrokkenheid van de studenten: Binnen de opleiding geneeskunde is er een zeer grote studentenparticipatie. In elke commissie en werkgroep zijn de studenten sterk vertegenwoordigd en helpen zij mee bouwen aan een beter beleid binnen de opleiding. Daarnaast is er ook een zeer sterke studentenwerking door middel van de studentenraad SWOP. Met hun stem wordt dan ook uitgebreid rekening gehouden.
 2. Mentorsysteem: De opleiding geneeskunde is begaan met haar studenten. Door middel van een mentorsysteem, waar een kleine groep studenten op regelmatige basis samen komen met hun mentor, kunnen studenten reflecteren over zichzelf en hun opleiding. Daarnaast is de mentor ook een vertrouwenspersoon en kunnen studenten steeds bij hem/haar terecht en dit gedurende hun volledige studiecarrière.
 3. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines vanuit de basiswetenschappen en vanuit de kliniek. De lesgevers combineren hun expertise vanuit het werkveld met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven, aangepast aan een steeds veranderende maatschappij.
 4. Diverse werkgroepen en commissies: De opleiding maakt gebruik van diverse werkgroepen die erover waken dat de zes strategische doelstellingen onderwijs kwaliteitsvol ingevuld worden in de opleiding en dit in verschillende thema’s die de opleiding aanbelangen(bv. onderzoek, internationalisering…). De werkgroepen adviseren de opleidingscommissie die de suggesties en opmerkingen verwerkt in haar onderwijsbeleid.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Stijging studenten: door de stijging van het aantal studenten binnen de basisopleiding arts wordt het steeds moeilijker om het kleine groepen onderwijs aan te bieden. Aangezien kleine groepenonderwijs één van de sterke punten van de opleiding is, gaat de opleiding dan ook verder blijven bekijken hoe de kwaliteit van de opleiding hoog kan gehouden worden.
 2. Vroeger contact met patiënten: de opleiding wenst de studenten vroeger in de opleiding in contact te laten komen met patiënten zodat ze leerstof beter kunnen integreren. Op dit moment komen studenten pas voor een langere tijd in contact met patiënten vanaf hun 2de master. De opleiding is momenteel aan het bekijken hoe de deze contactmomenten vroeger kunnen geïmplementeerd worden in het curriculum.
 3. Veel lesgevers: Door het blokken- en lijnensysteem zijn er vaak veel verschillende lesgevers betrokken bij een opleiding en zelfs binnen een opleidingsonderdeel zelf. Naast de vele voordelen die dit biedt, kan dit ook voor de nodige verwarring zorgen bij studenten en bij lesgevers zelf. De opleiding plant om dit optimaler te organiseren.