Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

De uitoefening van de geneeskunde zonder tussenkomst van de sociale c/q privéverzekering is volledig ondenkbaar geworden. De opleiding in de geneeskunde is aan onze Belgische universiteiten echter in hoofdzaak klinisch gericht. Op het vlak van kennis van de medicosociale en medicolegale complicaties van ziekte en gebrek is er een lacune in het basiscurriculum. De opleiding speelt hierop in.

master-na-masteropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De uitoefening van de geneeskunde zonder tussenkomst van de sociale c.q. privéverzekering is volledig ondenkbaar geworden. In alle private en sociale verzekeringsinstellingen zijn artsen werkzaam die moeten waken over het correct toepassen van de verzekeringsregels en -wetgevingen. De opleiding in de geneeskunde aan onze Belgische universiteiten is echter in hoofdzaak klinisch gericht. De medico-sociale en medico-legale complicaties van ziekte en gebrek komen slechts zeer beperkt aan bod in het basiscurriculum. De opleiding in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise wil hierop een antwoord bieden.

De opleiding omvat een grondige studie van:

  • de gezondheidsschade (gevolgen van ziekte en ongeval, psycho-fysieke schade, handicap, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid) en de medische evaluatietechnieken;
  • de relatie tussen arbeid en gezondheid;
  • de medicolegale aspecten van sociale en private verzekeringen;
  • de uitdieping van de basiswetenschappen die hiervoor vereist zijn.

Aandachtspunten

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Je schrijft je in aan de KULeuven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Er is één opleiding in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise in Vlaanderen die interuniversitair wordt ingericht (UA, UGent, KU Leuven). De masteropleiding in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise duurt twee jaar. Na het afleggen van examens over de theoretische vakken, het verdedigen van een eindwerk en het volbrengen van een stage van acht weken kan na twee jaar het diploma van Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise worden afgeleverd. Het opleidingsprogramma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep bestaande uit academische en administratieve afgevaardigden van de betrokken vakgroepen van alle deelnemende universiteiten. De stuurgroep evalueert het onderwijs op permanente basis, samen met de opleidingscommissie, die bestaat uit alle coördinatoren van het programma, het wetenschappelijk personeel van de betrokken afdelingen, studenten en afgestudeerden.

Arbeidsmarkt

De opleiding stelt de master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise in staat om op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze opdrachten en taken uit te voeren als onafhankelijk gerechtelijk expert of als verzekeringsgeneeskundige binnen de sociale en/of de private verzekering. Om de titel van arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise te verwerven, is naast het diploma van master een voltijdse stage van minstens één jaar in één of meerdere erkende stagediensten vereist (Ministerieel besluit van 22.01.2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise).