Master of Science in Bioscience Engineering Technology: Food Industry

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Toepassingsgericht: de opleiding Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie stelt zich tot doel om vanuit een sterke wetenschappelijke basis een toepassingsgerichte vorming te bieden met focus op de productie en controle van lekkere, kwaliteitsvolle en veilige voedingsmiddelen.
 2. Technologievertaler: door de aanwezigheid van goed uitgebouwde laboratoria met technologische infrastructuur, die ook aantrekkelijk zijn voor toegepast onderzoek in samenwerking met de bedrijfswereld, zet de opleiding volop in op de vorming van applicatie-ingenieurs die een belangrijke schakel zijn tussen idee en uitvoering.
 3. Multidisciplinair: de afgestudeerde master heeft een ruime technologische kennis van en inzicht in de principes van de procestechnologie en de procescontrole. Hij/zij is vertrouwd met de aspecten verbonden aan voedselveiligheid en voedselkwaliteit en beheerst de technieken om deze te meten en te interpreteren. Door deze multidisciplinariteit kan de afgestudeerde een diversiteit van taken aan in de voedingsindustrie en aanverwante sectoren.
 4. Multiperspectivisme: binnen de opleidingsonderdelen worden seminaries georganiseerd die een breder perspectief introduceren. Zowel maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren, innoverend denken, gezondheidsaspecten van voeding als ethisch handelen komen aan bod.
 5. Talentontwikkeling van studenten: binnen de opleiding heeft men via een aanbod van diverse opleidingsonderdelen niet alleen oog voor de ontwikkeling van kennis en wetenschappelijke competenties maar ook voor competenties in communicatie en samenwerking en ondernemen. Indien gewenst kunnen studenten een bedrijfsstage of een deel van het curriculum in het buitenland opnemen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Goede voorbereiding: de studenten die de opleiding Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie aanvatten zijn Bachelors in de biowetenschappen, die de minor Voeding hebben gevolgd, of studenten die met succes het schakelprogramma doorlopen hebben. Een goed georganiseerde trajectbegeleiding zorgt voor een degelijk advies voor studenten die hun studieprogramma samenstellen, ook in samenspraak met de opleiding.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers laten zich bij hun onderwijs ten volle inspireren door toegepast onderzoek en dienstverlening voor en in samenwerking met de voedingssector.
 3. Aanspreekbaarheid: de lesgevers en hun team staan garant voor een frequent persoonlijk contact met de studenten. Dit zorgt voor een goede doorstroming van informatie rond kwaliteit van onderwijs, los van formele opleidingsevaluaties.
 4. Voor en door studenten: de opleiding heeft een sterke traditie in het betrekken van de studenten bij de organisatie en de invulling van het programma via verschillende raden en studentenoverlegcomités. De studentenevaluaties worden effectief gebruikt om de opleidingskwaliteit te optimaliseren.
 5. Sterke link met het werkveld: de opleiding wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld door o.a. bedrijfsbezoeken, bedrijfsstages en eindwerken.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Inzetten op een optimale invulling van het programma: in overleg met de studenten wordt gezocht naar een optimale vakinhoudelijke afstemming tussen de diverse lesgevers om zo ruimte te maken voor vernieuwende onderwerpen en overlap te vermijden.
 2. Werken aan internationalisering: de opleiding wil, gebruik makend van haar internationaal netwerk en het grote aantal internationale studenten aan de faculteit, alle studenten de kans geven om een internationale ervaring op te doen, via een internationaal project, stage of eindwerk in het buitenland
 3. Feedback: de opleiding besteedt ruimer aandacht dan vroeger aan de feedback op werkstukken, wat ook impliceert dat er meer afspraken worden gemaakt tussen de lesgevers en studenten over de timing van de opdrachten en wat er precies wordt verwacht.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.