Master of Science in de bedrijfseconomie (bedrijfseconomie)

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Je bestudeert de functionele aspecten van een organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, het management, de financiering, de financiële rapportering, de administratieve organisatie, het personeelsbeleid, de productie en verkoop van goederen en diensten, en de rol van het management. Na deze opleiding heb je oog voor economische opportuniteiten en ondernemerschap, en begrijp je de maatschappelijke implicaties van bedrijfseconomische beslissingen. In deze opleiding combineer je eerder verworven kennis en vaardigheden met bedrijfseconomische inzichten.

De afstudeerrichting Fiscaliteit is gericht op het uiteenrafelen en analyseren van deze complexe materie; ze integreert daartoe het juridische denkpatroon en bedrijfseconomische inzichten, in een dynamische optiek en actuele achtergrond. Na deze specialistische opleiding ben je in staat om complexe fiscale vraagstukken, zowel op nationaal als internationaal niveau, op een correct wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren om zo tot creatieve oplossingen of antwoorden te komen. De evoluties binnen het vakgebied worden op een systematische wijze opgevolgd zodat je in staat bent om een correct en gefundeerd fiscaal advies te formuleren. Het werkveld stelt daarom steeds hogere eisen waaraan dit programma tegemoet komt. Alle vakken uit de master fiscaliteit geven aanleiding tot een vrijstelling voor het toelatingsexamen van belastingconsulent.

Opbouw

Afstudeerrichting Bedrijfseconomie

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma telt 25 studiepunten en brengt je een grondige basiskennis bedrijfseconomie bij. Je krijgt een globaal overzicht in de economische wetenschap en praktische toepassingen op hedendaagse economische problemen. Deze basisconcepten omvatten o.a. het begrippenkader van vraag en aanbod, het concept elasticiteit, welvaart, overheidsingrijpen, consumptiegedrag, monopolie, mededingingsbeleid, bankencrisis, eurocrisis, vergrijzing, … Daarnaast bestudeer je macro-economisch beleid, overheidsfaling, internationale handel, de werking van de geld- en arbeidsmarkt, economische groei, … Die grondige basis stelt jou in staat om een onderneming te situeren in een bredere maatschappelijke-economische context. Daarnaast zal je ook in staat zijn om een marketingstrategie te vertalen in een professioneel commercieel beleid, gebruikmakend van modellen en onderzoeksmethoden. Je leert zelfstandig een beleidsprobleem of onderzoeksvraag afbakenen, de juiste analysetechnieken aanwenden en uitvoeren, en de output interpreteren en hierover zorgvuldig rapporteren. Tot slot is het beheersen van de dubbelboekhouding een noodzaak in het bedrijfsleven. Daartoe leer je de inleidende aspecten van financiële rapportering en boekhoudtechniek volgens het Belgisch boekhoudrecht.

Het masterprogramma (60 studiepunten) bestaat uit vijf verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Zo moet je in staat zijn om een jaarrekening op te stellen en de betekenis van de cijfers te begrijpen in het licht van investeringsbeslissingen en waardering. Je leert de impact van verschillende financieringsvormen op de waarde van de onderneming schatten en je gebruikt kostprijzen in beslissings- en besturingsprocessen. Aanvullend bieden we jou een raamwerk om na te denken over strategische keuzes waarmee organisaties worden geconfronteerd. De verplichte vakken worden aangevuld met 21 studiepunten aan keuzevakken waardoor je jouw kennis verdiept in één domein of verbreedt binnen meerdere domeinen. Je kiest uit de volgende clusters: ondernemerschap, dienstenmanagement, beleidsinformatica en operationeel beheer, bedrijfsfinanciering, accountancy of marketing en personeelsbeleid. De masterproef (15 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een grondige studie van een onderwerp naar keuze. Na overleg met jouw promotor baken je een onderwerp af dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma.

Afstudeerrichting Fiscaliteit

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Afhankelijk van jouw vooropleiding volg je een voorbereidingsprogramma van 27, 31 of 49 studiepunten waarin we jou een grondige basiskennis (bedrijfs)economie en recht bijbrengen. Studenten met een vooropleiding in de rechten worden ondergedompeld in hoofdzakelijk boekhoudkundige, financiële en bedrijfskundige opleidingsonderdelen. Wie reeds een economische achtergrond heeft, zal geconfronteerd worden met juridische opleidingsonderdelen (o.a. vennootschapsrecht, sociaal recht en verbintenissenrecht). Volgde je een andere vooropleiding dan krijg je een combinatie van de bovenstaande opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma.

In de masteropleiding volg je 45 studiepunten aan verplichte vakken. Je verwerft inzicht in de structuur en systematiek van de Belgische, internationale en Europese fiscaliteit. Je zal onder andere in staat zijn om diverse vraagstukken uit de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw kritisch te analyseren. We maken je wegwijs in de fiscale procedure, gaande van de aangifte tot betwisting of invordering van een aanslag. Daarnaast maken we jou vertrouwd met de wettelijke en beroepsnormen voor belastingconsulenten, de fiscale bevoegdheden van de lokale en regionale overheden, de registratie- en successierechten, de uitdagingen inzake internationale en Europese fiscaliteit en de interpretatie van het Belgisch en internationaal boekhoudrecht. In fiscale planning en strategie worden actuele themas aangereikt waarbij je de diverse fiscale takken leert integreren en beslissingen aftoetst aan de fiscale strategie. De overige 15 studiepunten worden ingenomen door de masterproef die uit twee luiken bestaat: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema waarbij een onderzoeksvraag op een correct wetenschappelijke en kritische wijze wordt geanalyseerd om te komen tot een duurzame oplossing, en een praktijkgerichte tax game ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De tax game stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie. Als je kiest voor de afstudeerrichting fiscaliteit, dan bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in de privésector of bij de overheid.