Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

De opleiding bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden. Correct omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profitinstellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen. Je krijgt een grondig wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde en overheidsmanagement. Je leert bestuurskundige vraagstukken analyseren met het oog op verbetering van organisatieprocessen. Hiervoor hanteer je beheers-, beleids- en financiële informatie van de verschillende overheidsniveaus op kritische wijze. Een modern bestuur is een samenspel met verschillende actoren: werken met politici, met belanghebbenden en burgers, met managers, met toezichthouders en auditors. Daarnaast raak je vertrouwd met de praktische kant van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profit-organisaties. Hierbij komen onder meer aan bod: hoe en waarom dergelijke organisaties ontstaan, hoe ze gefinancierd worden, hoe ze zich administratief organiseren, hoe ze diensten produceren en verstrekken aan de maatschappij, hoe ze omgaan met personeel en hoe het management al die activiteiten stuurt en coördineert. Al deze activiteiten leer je plaatsen in een internationaal vergelijkend perspectief. Daarnaast ontwikkel je ook wetenschappelijke competenties, zoals het analyseren van problemen, het opzetten van een eigen onderzoek, het motiveren van medewerkers, het efficiënt communiceren en rapporteren van beleidsnota’s en eigen onderzoeksresultaten …

Opbouw

De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Voor alle studenten staan zowel bestuurs- als managementopleidingsonderdelen én onderzoeksmethodologie op het programma. Via een aantal keuzevakken kan je het programma zelf invullen. Zo zijn er sessies waarin je leert hoe beleidsprocessen worden opgezet, gestuurd en gecontroleerd. Andere praktijkgeoriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en veranderingsmanagement. Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. Andere praktijkgeöriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en change management. Via de keuzeclusters kan de student zich verdiepen in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma.

Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die heeft tot doel te peilen naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. De student kan ervoor opteren om, na overleg met de promotor, een onderwerp af te bakenen dat meer aansluit bij een bestuurskundige of economische problematiek of voor een eerder managementgerichte of bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit de vooropleiding.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten weten te combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan 75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leraar, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revirsoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...