Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

De master in de bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Efficiënt leiding geven berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding steunt op een juiste dosering van wetenschappelijke kennis en praktische vaardig- heden. Correct omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profit-instellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. In het schakel- of voorbereidingsprogramma krijg je naast basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken, ook een grondig wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde en overheidsmanagement. Je leert bestuurskundige vraagstukken analyseren met het oog op verbetering van organisatieprocessen. Hiervoor hanteer je beheers-, beleids- en financiële informatie van de verschillende overheidsniveaus op kritische wijze. Een modern bestuur is een samenspel met verschillende actoren: werken met politici, met belanghebbenden en burgers, met managers, met toezichthouders en auditors. Daarnaast raak je vertrouwd met de praktische kant van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profit-organisaties. Hierbij komen onder meer aan bod: hoe en waarom dergelijke organisaties ontstaan, hoe ze gefinancierd worden, hoe ze zich administratief organiseren, hoe ze diensten produceren en verstrekken aan de maatschappij, hoe ze omgaan met personeel en hoe het management al die activiteiten stuurt en coördineert. Daarnaast ontwikkel je ook wetenschappelijke competenties, zoals het analyseren van problemen, het opzetten van een eigen onderzoek, het motiveren van medewerkers, het efficiënt communiceren en rapporteren van beleidsnota’s en eigen onderzoeksresultaten ...

In de masteropleiding verdiep je jezelf in belangrijke domeinen voor een manager van een publieke of social profit organisatie. Je bestudeert het vierdimensionaal model van HRM om een performant en geïntegreerde aanpak van het menselijk kapitaal in je organisatie te bewerkstelligen. Je verkrijgt inzicht in de voorziening en aanwending van de financiële middelen, de instrumenten ter controle en verantwoording hiervan (begroting, boekhouding en audit) en over welke analysetechnieken je beschikt om de cijfers te interpreteren. Daarnaast leer je de belangrijkste management theoriëen, denk- en analysekaders en hoe je deze toepast op publieke organisaties. Complexe sturingsverhoudingen tussen overheid en markt, overheid en middenveld en tussen overheden onderling kan je inventariseren en analyseren. Dit doe je op concrete beleidsdomeinen zoals voedselveiligheid, elektriciteit, grote infrastructuurprojecten, welzijnsbeleid, … Al deze activiteiten leer je plaatsen in een internationaal vergelijkend perspectief. Je ontdekt de mogelijkheden en gevolgen van ICT binnen overheden (eGovernement) en leert de relatie tussen burger en bestuur begrijpen door instrumenten als referenda, ombudsfuncties en openbaarheid van bestuur gericht te hanteren. Tot slot perfectioneer je jouw onderzoekscompetenties met de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit.

Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten weten te combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan 75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leerkracht, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revirsoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...