Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen (fysieke activiteit, fitheid en gezondheid)

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master of Science in de Bewegings- en sportwetenschappen geeft je een uitgebreide wetenschappelijke vorming en leidt studenten op tot experten, wetenschappers en professionals die in staat zijn om in verschillende bewegings- en sportgerelateerde contexten te functioneren.

Concreet word je opgeleid om:

 • de bewegende mens op een professionele en kritisch-wetenschappelijk onderbouwde manier te benaderen en te begeleiden (bewegingsexpert)
 • het functioneren en het begeleiden van de bewegende mens op een kritisch-wetenschappelijke manier te onderzoeken (sportwetenschapper)
 • zowel individueel als in team verantwoordelijkheid op te nemen en gepast te communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving (professional)

De drie afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een verdiepend en gespecialiseerd pakket aan vakken en twee uitgebreide stages die eigen zijn aan de gekozen afstudeerrichting.

Als de tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid jou aanspreekt, dan is de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. In deze afstudeer​richting staan de bewegingsbegeleiding van specifieke doelgroepen en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, voorop.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De Master of Science in de Bewegings- en sportwetenschappen bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bacheloropleiding en diept de reeds verworven onderzoeks- en beroepscompetenties verder uit. De masteropleiding omvat twee studiejaren van telkens 60 studiepunten. Het programma omvat een beperkt aantal algemene vakken in het domein van de bewegings- en sportwetenschappen, drie verschillende afstudeerrichtingen, minors, een aantal keuzevakken, en een masterproef. De algemene vakken omvatten enerzijds een onderzoeksmethodologische vak en anderzijds enkele specifieke theoretische vakken in het domein van de bewegings- en sportwetenschappen. Daarbij komt nog, weliswaar in beperkte mate, de bewegingsvorming in enkele nieuwe en actuele sportdisciplines aan bod.

In de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid en de afstudeerrichting Sporttraining en coaching kun je een minor voeding of een minor onderzoek van 18 studiepunten kiezen. De minor onderzoek is een wetenschappelijke verdieping in één van de onderzoeksdomeinen in de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. De minor voeding is een verbreding in het domein van de voedings- en dieetleer in relatie tot sport, beweging en gezondheid.

Naast de specifieke professionele voorbereiding krijg je in de master een aantal onderzoeksmethodologische vakken die je in staat stellen je masterproef te maken. De masterproef bestaat uit een onderzoek dat je opmaakt, uitvoert en rapporteert in overleg met je promotor.

In de Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen wordt de internationaliseringsgedachte gerealiseerd door in te zetten op internationale en interculturele competenties. Dat gebeurt door vakspecifieke kennis te enten op (recent) internationaal onderzoek en waar het relevant is interculturele verschillen te belichten. Tijdens de bacheloropleiding komen de studenten ook in contact met studenten van buitenlandse universitaire instellingen, wat het mogelijk maakt om de Vlaamse context in een internationaal perspectief te plaatsen. In de masteropleiding is er plaats voor een verdere ontwikkeling van de internationale kijk via een buitenlandse studie-ervaring. Dat is mogelijk in het kader van een aantal vakken, de stage, de masterproef en/of de minor onderzoek, zowel binnen als buiten Europa. Naast de hier beschreven domeinmaster kun je ook kiezen voor de educatieve master in de Lichamelijke Opvoeding. Daarmee ambieer je een job als leraar LO in het secundair onderwijs of in het hoger professioneel (pedagogisch) onderwijs. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde master in de Bewegings- en sportwetenschappen beschik je over een uitgebreide wetenschappelijke vorming waardoor je in staat bent om het functioneren en het begeleiden van de bewegende mens op een kritisch-wetenschappelijke manier te benaderen en te onderzoeken. Daarnaast beschik je over een uitgebreide expertise om de kritisch-wetenschappelijke benadering te benutten in het professioneel begeleiden van de bewegende mens in verschillende sport- en bewegingsgerelateerde contexten. Je wordt ook opgeleid om je rol als professional in het werkveld waar te maken. Zo beschik je onder meer over de nodige vaardigheden om zowel individueel als in team verantwoordelijkheid op te nemen en om gepast te communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving. Ten slotte heeft de opleiding in de Bewegings- en sportwetenschappen, in vergelijking met andere opleidingen, een zeer uitgesproken sociaal karakter waardoor je over sterke sociale vaardigheden beschikt. Uit de feedback die de opleiding van de arbeidsmarkt krijgt, blijkt dat de combinatie van al die eigenschappen als één van de belangrijkste troeven beschouwd wordt. Door die combinatie word je als master in de Bewegings- en sportwetenschappen sterk geapprecieerd op de arbeidsmarkt, zowel binnen de sport- en de bewegingssector als daarbuiten. De sterke uitbouw van de afstudeerrichtingen in de masteropleiding zorgt ervoor dat je als afgestudeerde goed voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkomt. Hieronder worden een aantal mogelijkheden weergegeven.

Sport- en recreatiesector
In deze sector zijn heel wat jobmogelijkheden weggelegd:

 • sportfunctionaris, verantwoordelijk voor de uitwerking van het gemeentelijke sportbeleid;
 • beheerder van sport- en recreatiecentra, verantwoordelijk voor het management van sportorganisaties;
 • lesgever-animator in vakantiecentra of grote bedrijven;
 • gespecialiseerde trainer in sportclubs, verenigingen of topsportscholen;
 • personal trainer op zelfstandige basis, gespecialiseerde trainer in fitnesscentra of verenigingen of in functie van specifieke doelgroepen zoals senioren of kinderen met overgewicht;
 • leidinggevende en coördinerende functies in sportfederaties;
 • medisch afgevaardigde in een farmaceutisch bedrijf;
 • sportwetenschappelijk begeleider in een sportmedisch of wetenschappelijk begeleidingscentrum.

Bedrijfsleven
Afgestudeerde masters in de Bewegings- en sportwetenschappen vinden ook vlot hun weg naar het bedrijfsleven. Er zijn tal van voorbeelden die een (hoge) leidinggevende functie hebben, zowel in als buiten de sportsector.

Onderzoek
De laatste jaren is het wetenschappelijk onderzoek rond sport, beweging en gezondheid in opmars. Een toenemend aantal afgestudeerden kiest na het behalen van het masterdiploma voor een onderzoekstraject, dat meestal uitmondt in een doctoraat. Een doctoraat betekent een duidelijke meerwaarde voor bepaalde functies binnen een bedrijf, universiteit of hogeschool.

Er is een brochure over de tewerkstellingsmogelijkheden voor wie nieuwsgierig is naar getuigenissen.