Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

Deze ingenieursopleiding richt zich op bos- en natuurbeheer en heeft als doel om zo evenwichtig mogelijk met open ruimte om te gaan. Naarmate bos en natuur, en open landschappen in het algemeen, schaarser worden, neemt de vraag naar de verschillende functies en diensten die ze leveren toe. Van overheidswege en onder druk van ngo’s, is er steeds meer interesse om het bestaande bos- en natuurpatrimonium veilig te stellen en nieuwe gebieden te verwerven en te ontwikkelen. Dat vergt een toenemende expertise in het duurzaam beheren van die gebieden, in het bijzonder om een multifunctioneel beheer van bos en natuur uitvoerbaar/mogelijk te maken. Dit is bijzonder relevant in sterk geïndustrialiseerde en dicht bewoonde zones zoals Vlaanderen, maar ook in verstedelijkte zones in ontwikkelingslanden. De multifunctionele rol van bos en natuur vereist specifieke beheeractiviteiten: productie van hout en niet-houtproducten, natuurbehoud en -herstel, passieve en actieve recreatie, landschapsopbouw, milieubescherming, natuureducatie en wetenschappelijk onderzoek.

Opbouw

De opleiding tot Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer is gericht op de vorming van academische ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur in het algemeen. Dat vraagt om een opleiding die een grondige kennis van de biologische en ecologische dynamiek eigen aan bos en natuur combineert met ingenieursdisciplines. Naast kerndisciplines zoals ecologie, bosbouw, natuurbeheer en -ontwikkeling, en houtbiologie zijn er typische algemeen ondersteunende kennisgebieden eigen aan de bio-ingenieur. Ze omvatten onder meer dataverwerking, geavanceerde statistiek en managementvaardigheden.

In disciplinevakken is er aandacht voor nieuwe tendensen in het kader van duurzaam bos- en natuurbeheer en de valorisatie van bosproducten.

Voor het vakgebied Bosbouw gaat het onder meer om natuur­getrouwe bosbouw en de teelt van houtige biomassa, terwijl voor het vakgebied Natuurbehoud thema’s als ecosysteembeheer en natuurontwikkeling aangesneden worden. Kwantitatieve aspecten van bos- en natuurbeheer omvatten onder meer aangepaste terrestrische inventarisatietechnieken, geavanceerde planningsmethodes, en het aanwenden van teledetectie en GIS voor kartering, opvolging en ruimtelijke planning.

Het vakdomein Houtbiologie en -technologie richt zich onder meer op de grondige kennis van hout als hernieuwbare grondstof, de valorisatie en veredeling van houtproducten voor constructiedoeleinden en interieurtoepassingen, en ontwikkeling van milieuvriendelijke houtbeschermingsproducten. De studie van bosexploitatietechnieken met minimum impact op de standplaats is dan weer relevant in het kader van een wereldwijde tendens om rechtstreekse en onrechtstreekse productieverliezen tegen te gaan.

Het belang van bos en natuur zowel in de sterk verstedelijkte Vlaamse regio, als in rurale gebieden in ontwikkelingslanden, is sterk met het maatschappelijke weefsel verbonden. Dat vergt bijgevolg ook het beheersen van communicatievaardigheden, en kennis van onder meer aspecten van het bos- en natuurbeleid en de economie van natuurlijke hulpbronnen.

Naar het buitenland

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is zeer internationaalgericht. Je komt hoe dan ook in contact met studenten en culturen uit de hele wereld. Bovendien kun je op diverse manieren een buitenlandse ervaring opdoen. Zo kun je tijdens de masteropleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Een stage in het buitenland behoort tevens tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je ook in het kader van je masterproef voor een periode naar het buitenland. Voor de opleidingsspecifieke informatie kun je terecht op www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland.

Arbeidsmarkt

Toepassingsmogelijkheden en beroepsprofielen situeren zich in het wetenschappelijk onderzoek, in industriële functies, bij studiebureaus, ngo’s en overheidsinstellingen. Voor een loopbaan in de (sub)tropen worden mogelijkheden geboden door internationale organisaties en ngo’s.

Op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be zijn zeer verschillende profielen van alumni te vinden zoals ‘Product Development and Innovation Manager’ bij Unilin, ‘International Programs Manager’ bij WWF, Projectmanager en regiocoördinator bij Prospect, Bedrijfsleider bij Sylva, Projectmedewerker bij BOS+, Projectleider houtafwerking bij WOOD.BE, Wetenschappelijk Directeur bij Avia-GIS, Wetenschappelijk medewerker bij KMMA, Manager projectrealisatie bij VLM, of Beleidsmedewerker bij de groendienst Stad Gent.