Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie wil een brede vorming aanbieden in de toegepaste scheikunde, de biochemische en microbiële technologie en de chemische en biochemische ingenieurstechnieken. Dat niet alleen gericht op diepgaande fundamentele kennis, maar zeker ook op industriële productie.
De bio-ingenieur moet de processen kunnen doorgronden, kwantitatief beschrijven en optimaliseren. De opleiding wil specifiek ingaan op de maatschappelijke vraag naar het gebruik van (meer) duurzame productieprocessen en schone technologieë­n, op basis van hernieuwbare (i.p.v. fossiele) grondstoffen.

Binnen de opleiding gaat bijzondere aandacht naar de duurzame verwerking van biologische grondstoffen tot industriële producten via chemische, fysische of biochemische processen. Je wordt opgeleid tot een multidisciplinaire, zelfstandig denkende en ethisch handelende procesingenieur die in staat is nieuwe, industrieel belangrijke producten te ontwikkelen en efficiënte en duurzame productieprocessen te ontwerpen, sturen en optimaliseren. Naast de productontwikkeling moet je ook kunnen instaan voor de kwaliteitszorg van het product en het productieproces.

Opbouw

Voortbouwend op de bacheloropleiding, waarin een aantal basisdisciplines en ingenieursgerichte vaardigheden aangeleerd werden die zeer belangrijk zijn voor een bioprocesingenieur, komen in het eerste jaar van de masteropleiding meer productiegerichte opleidingsonderdelen aan bod. In het laatste jaar wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan management- en kwaliteitsaspecten. Je kan je in het laatste ingenieursjaar specifiek bekwamen in de toegepaste chemie of de biochemische en microbiële technologie. Dat kan aan de hand van de masterproef, een eventuele industriële stage en via een reeks opleidingsonderdelen naar keuze.

Het is zeker niet de bedoeling een eng-specialistische vorming aan te bieden, maar wel een brede fundamentele vorming met visie op toepassingsmogelijkheden in diverse sectoren met voldoende aandacht voor maatschappelijke, ecologische en ethische aspecten.

Arbeidsmarkt

De afgestudeerden komen vaak terecht in de chemische industrie en de agro-industrie, die biologische producten verwerken of die stoffen produceren die van toepassing zijn in de chemische en agro-industriële sector.

+++/---

Voorbeeldsectoren zijn: de bulk- en fijnchemie, de industriële biotechnologie, de agrochemie, de fytofarmaceutische nijverheid en aanverwante sectoren.
Daarnaast zorgt de combinatie van biologie en technologie in de opleiding ervoor dat de master zeker ook in de biomedische en farmaceutische sector aan de slag kan. De bio-ingenieur kan er mee het beleid bepalen en hij/zij wordt belast met het ontwerpen en optimaliseren van efficiënte en/of milieuvriendelijke productieprocessen en technologieën. De productontwikkeling, productlancering en het kwaliteitsbeheer maken ook vaak deel uit van het takenpakket van een succesvolle bio-ingenieur.