Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Duurzame landbouw: We leiden onze studenten op tot bio-ingenieurs met de nodige kennis, vaardigheden en kritische wetenschappelijke benadering om creatief bij te dragen aan duurzame ontwikkelingen in de agro-sector.
 2. Multidisciplinair: De opleiding is bij uitstek multidisciplinair en polyvalent en geeft hiermee toegang tot een brede arbeidsmarkt in de agro-sector, als productie-ingenieur, in onderzoek en ontwikkeling, in commerciële en managementfuncties, in adviserende en beleidsfuncties in binnen- en buitenland, en in ontwikkelingssamenwerking.
 3. Talentontwikkeling van studenten: Het aanbod van keuzevakken laat de student(e) toe naargelang zijn/haar interesse zowel te verbreden als te specialiseren in plantaardige productie, dierlijke productie, gewasbescherming, of economie en management.
 4. Evenwicht tussen kennis, vaardigheden en toepassingen: De opleiding hecht veel belang aan kennisontwikkeling in een internationale leeromgeving en een goed evenwicht tussen basiskennis en -vaardigheden en praktijktoepassingen. De opleiding stimuleert interactie met het werkveld via o.a. bedrijfsbezoeken, stage, groepswerken, gastlezingen.
 5. Masterproef: Het masterproefonderzoek is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding en stimuleert bij uitstek creativiteit, kritische zin, zelfstandigheid, zin voor initiatief, communicatie naast kennisopbouw.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: De meeste studenten stromen in vanuit de bacheloropleiding Bio-ingenieur met afstudeerrichting Landbouwkunde, die een ideale voorbereiding is op deze opleiding.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren allen een sterke onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 3. Ruimte voor praktijkervaring: In de opleiding is er veel ruimte voor praktijkervaring via bedrijfsbezoeken en het aanbieden van stage en praktijkstudies. Daarnaast wordt ook zeer regelmatig beroep gedaan op gastsprekers uit het werkveld.
 4. Sterke waardering door studenten: De studenten evalueren de opleiding zeer goed naar o.a. niveau en kwaliteit van de opleiding, coöperatief leren, maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en het verwerven van onderzoeksvaardigheden. De studenten waarderen ook dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties.
 5. Aanspreekbaarheid: Als kleine opleiding kunnen de studenten rekenen op een grote aanspreekbaarheid van onze docenten en een intensieve begeleiding bij hun masterproefonderzoek.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Tussentijdse feedback: De studenten geven aan dat ze soms weinig feedback krijgen op hun werkstukken. Er worden daarom initiatieven genomen om dit te stimuleren.
 2. Ondernemersvaardigheden: Sommige studenten geven aan dat ze weinig ondernemersvaardigheden verwerven. Bij een volgende programmahervorming wordt nagegaan hoe dit kan verbeteren.
 3. Maatschappelijke relevantie: Alhoewel de opleiding een hoge maatschappelijke relevantie heeft en een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt kent, komt dit niet altijd tot uiting in haar imago. De opleiding bezint zich over initiatieven om deze aspecten meer in de verf te zetten en om ook in de toekomst voldoende studenten te blijven aantrekken.