Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (plantaardige en dierlijke productie)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multidisciplinair: De opleiding vormt hooggekwalificeerde ingenieurs die een ruime verscheidenheid van taken en functies aankunnen, vooral binnen de primaire productieketen. Deze keten begint met de ontwikkeling, productie en toelevering van genetisch geoptimaliseerd startmateriaal (zaden, vegetatief vermeerderd plantgoed, jonge dieren, …), productiemiddelen (substraten, meststoffen, veevoer) en investeringsgoederen (machines, serres, stallen). De centrale schakel is de primaire productie: de teelt van planten en dieren.
 2. Integratie theorie en praktijk: De beschikbare onderzoeks- en experimentele faciliteiten (proefhoeve, in vitro laboratorium, fytopathologische laboratorium…) bieden niet alleen de studenten de mogelijkheid om praktijk- en onderzoekservaring op te doen tijdens de masterproef, ze stimuleren hun probleemoplossend vermogen en leren hen in dynamische teams samen te werken. Als toepassingsgerichte ingenieur zullen ze zich immers profileren als een "vertaler" van concept tot product.
 3. Multiperspectivisme: De student leert om een bepaald probleem vanuit verschillende standpunten te bekijken en in een ruim perspectief te plaatsen. Daarom worden ook een internationale ervaring en contacten met internationale studenten of lesgevers gestimuleerd. De masterthesis en de stage worden zoveel mogelijk gelinkt met een actueel probleem van een bedrijf of sector, zodat de visie van het werkveld vanzelfsprekend wordt. Deze komt ook aan bod tijdens de bedrijfsbezoeken.
 4. Talentontwikkeling van studenten: Naast hoorcolleges en practica zorgen projectonderwijs, bedrijfsbezoeken, stages, workshops en andere activerende werkvormen ervoor dat de student zijn/haar talenten kan tonen en verder ontwikkelen.
 5. Kenniscreatie: Het ruime aanbod van weloverwogen vakken en keuzevakken garandeert een stapsgewijze opbouw van kennis en competenties.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Cultuur van permanente kwaliteitszorg: De opleidingscommissie zorgt voor het overleg en informatiedoorstroming tussen facultaire diensten, lesgevers en studenten en bewaakt de kwaliteit en het profiel van de opleiding. Deze commissie komt maandelijks samen waardoor bij eventuele problemen en aandachtspunten snel kan worden ingegrepen.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Ze combineren hun passie voor onderwijs met gedreven internationaal georiënteerd onderzoek.
 3. Sterk in studietrajectbegeleiding: Dankzij een goed georganiseerde studietrajectbegeleiding krijgen de studenten persoonlijk advies om via een schakelprogramma of een geïndividualiseerd traject hun studieprogramma ter organiseren.
 4. Studentenparticipatie: Naast de studentenvertegenwoordiging in de kwaliteitszorgstructuren op het niveau van de opleiding (Opleidingscommissie) en op facultair niveau (Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs) organiseren de studenten zelf ook een Participatiecommissie (PACO). Relevante aandachtspunten worden door de studentenvertegenwoordiging op de agenda geplaatst van de opleidingscommissie.
 5. Grote aanspreekbaarheid: Wij zetten in op een laagdrempelig persoonlijk contact tussen docenten en studenten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Internationalisering: Onvoldoende studenten hebben een internationale studie-ervaring. We willen de studenten hiervoor nog meer stimuleren om ze te doordringen van de globale dimensie van hun toekomstig vakgebied. Om dezelfde reden willen we ook nog meer Erasmusstudenten uitsturen en het samenstellen van lespakketten beter begeleiden. De docenten verrichten onderzoek in een groot aantal internationale samenwerkingsverbanden. De studenten kunnen van deze contacten gebruik maken om een eindwerk of stage te koppelen aan een verblijf in het buitenland.
 2. Duurzaamheid: Duurzaamheid komt nog niet nadrukkelijk genoeg aan bod. Onlangs is er een nieuw keuzevak opgenomen in het curriculum: Duurzame productiesystemen. Toch moet het aspect duurzaamheid ook in ander vakken expliciet aan bod komen.
 3. Feedback: Er is soms nog onvoldoende terugkoppeling op papers en rapporten. De opleiding besteedt ruimer aandacht dan vroeger aan de feedback op werkstukken, wat ook impliceert dat er meer afspraken worden gemaakt tussen de lesgevers en studenten over de timing van de opdrachten en wat er precies wordt verwacht.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.