Master of Science in de communicatiewetenschappen (nieuwe media en maatschappij)

De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod:

– zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën;

– zowel de informatieve (journalistiek, voorlichting), als de persuasieve (marketingcommunicatie, corporate communicatie, sociale marketing) en de recreatieve of culturele boodschappen (soaps, infotainment, film ...).

Internationalisering Tijdens de masteropleiding EU-studies is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus +. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI). Stage De stage is toegankelijk voor studenten die hiervoor kiezen. De stage kan ook vervangen worden door twee opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken. Ze wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de richting specifieke theoretische opleidingsonderdelen. Dat alles wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, politiek- en markteconomisch, technisch, cultureel en semiotisch. De studenten verwerven daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig, zowel door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld als door de mogelijkheid om een stage te volgen.

De Master in de communicatiewetenschappen heeft vier afstudeerrichtingen:
> Communicatiemanagement
De afstudeerrichting Communicatiemanagement wil de student opleiden tot een communicatieprofessional die in staat is om op zelfstandige basis de communicatie-inspanningen van een organisatie (profit of not-for-profit) in goede banen te leiden. Daartoe biedt de afstudeerrichting de student een grondige kennis van de werking van persuasieve communicatie, de studie van consumentengedrag, en de inzichten nodig om de diverse stappen van het communicatieplan op een verantwoorde manier uit te werken. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook uit naar het kunnen plannen, uitvoeren en rapporteren van beleidsvoorbereidend en -begeleidend consumenten- en marktonderzoek. Maar ook het zuiver wetenschappelijk-academisch onderzoek dat nieuwe inzichten wil aanbrengen, staat hier centraal. Zowel marketingcommunicatie (communicatie rond producten), corporate communicatie (communicatie rond ondernemingen) als sociale marketing en overheidscommunicatie komen aan bod, zowel vanuit een puur academische als vanuit een veeleer planmatige invalshoek.

> Film- en televisiestudies
Hier ligt de klemtoon op de rol van de mediale beeldcultuur, op een grondige kennis en analyse van audiovisuele producten, en op de rol van mediaproducten in de maatschappij. De student verwerft inzicht in het functioneren van de audiovisuele media, zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel als beleidsmatig perspectief, met bijzondere aandacht voor de (inter)nationale, historische, sociaal-economische en culturele aspecten van film en televisie. De opleiding beoogt de vorming van zelfstandige en kritisch ingestelde beeldprofessionals die in staat zijn op academisch masterniveau te werken binnen sectoren die zich bezighouden met de productie, distributie en vertoning van film- en televisieproducten, evenals binnen sectoren die zich inlaten met beleid, onderzoek of onderwijs inzake mediale beeldcultuur.

> Nieuwe media en maatschappij
Binnen de afstudeerrichting Nieuwe media en maatschappij ligt de klemtoon op nieuwe media en ICT (informatie- en communicatietechnologieën), hun alomtegenwoordigheid in onze hedendaagse informatiemaatschappij, en de uitdagingen die ze met zich mee brengen voor zowel gebruiker, industrie als beleidsmaker. Nieuwe media en ICT (digitale televisie, gaming, sociale netwerksites, mobiele of elektronische kranten …) worden hierbij vanuit een drietal standpunten benaderd:
– standpunt van de aanbieders, dat inzicht verschaft in de markteconomische aspecten;
– standpunt van de gebruiker, die met een toenemend aantal technologieën, media en toepassingen moet zien om te gaan;
– standpunt van overheid en beleidsmaker.

Hiermee beoogt de afstudeerrichting een vorming die een ideale voorbereiding vormt op een tewerkstelling op zowel de onderzoeks- en/of marketingafdeling van bedrijven die met innovatie op vlak van media en ICT zijn begaan, het beleidsondersteunende beroepenveld of een job als toegepast of wetenschappelijk onderzoeker in de media- en ICT-sector. Hiertoe combineert de afstudeerrichting een specifieke aandacht voor de historiek en structuur van de voornaamste media- en technologiemarkten, de theorievorming over nieuwe media en maatschappij, en de vereiste onderzoeksvaardigheden om zowel de veranderende gebruiker beter te begrijpen, als de bedrijven van de nodige input te voorzien tijdens het ontwikkelingsproces van innovaties op vlak van media en ICT.

> Journalistiek
De afstudeerrichting biedt studenten de kans grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek en om zelf op een academisch niveau journalistieke vaardigheden te ontwikkelen. Bijzondere aandacht gaat naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, de vormgeving van het journalistieke product en de beroepsethische aspecten van journalistiek. Niet alleen de verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de rol van eindredacties en de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces (zowel de ethische als de deontologische aspecten) komen uitgebreid aan bod.

De studenten maken in gastcolleges, workshops en praktische oefeningen kennis met verschillende journalistieke genres en technieken, en analyseren journalistieke praktijken en ontwikkelingen. Er is een duidelijk praktijkgerichte component waarbij diverse praktijkassistenten uit een breed veld van de Vlaamse journalistiek studenten vertrouwd maken met het journalistiek schrijven en het vormgeven van audiovisuele nieuwsproductie. Ook worden er stagemogelijkheden aangeboden bij een grote diversiteit aan nieuwsredacties.

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding communicatiewetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus +. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Stage

De stage is toegankelijk voor studenten die hiervoor kiezen. De stage kan ook vervangen worden door opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken. Ze wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de richtingspecifieke theoretische opleidingsonderdelen.

Opbouw

Elke afstudeerrichting heeft als kern drie verplichte richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (21 studiepunten). Je vervolledigt je curriculum met richtingsspecifieke keuzevakken en eventueel een stageproject (samen 21 studiepunten). Op die manier kan je ook eigen accenten in je traject inbouwen. De masterproef ten slotte wordt begeleid door een werkcollege Masterproef (samen 18 studiepunten).

Arbeidsmarkt

Media en communicatie beheersen ons dagelijks leven. Het spreekt dan ook voor zich dat je met dit diploma in tal van sectoren en functies terecht kunt. Vooreerst kun je als afgestudeerde in de communicatiewetenschappen aan de slag in de media (radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) of in een reclamebureau, maar ook bij de onlinepoot van de traditionele mediabedrijven en in toenemende mate de ‘nieuwe mediabedrijven’ (telecomspelers, internet- en app-bedrijven…).

+++/---

Buiten de mediasector biedt het bedrijfsleven mooie perspectieven. Vrijwel ieder bedrijf van een zekere grootte heeft een communicatieafdeling, een dienst voor public relations, maakt een eigen bedrijfsblad, verricht regelmatig marktonderzoek of wordt bij de distributie of marketing geconfronteerd met nieuwe communicatietechnologieën. Openbare besturen, particuliere verenigingen, drukkingsgroepen en politieke partijen hebben ook de media ontdekt. Voorlichtingsambtenaren, woordvoerders, pr-verantwoordelijken, communicatiemanagers en ombudsdiensten moeten ‘de kloof met de burger’ dichten of de politiek dichter bij de mensen brengen. Ten slotte kan het onderwijs een aantrekkelijke werkgever zijn voor de afgestudeerden.