Master of Science in de criminologische wetenschappen

De criminologie heeft afwijkend gedrag en misdadigheid als onderzoeksdomein. Het is een autonome wetenschap die raakvlakken heeft met de psychologie, de pedagogische wetenschappen, sociologie, rechten en geneeskunde. In de masteropleiding gebeurt de echte specialisatie. Hierbij speelt het onderwerp van de masterproef en de keuzevakken een belangrijke rol.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De criminologische wetenschap heeft de voorbije decennia een hele evolutie doorgemaakt. Tot de jaren zestig beperkte de criminologie zich hoofdzakelijk tot de studie van de misdadigheid en de misdadiger. Onder invloed van de moderne sociologische inzichten kreeg de criminologie daarna een nieuwe impuls. De criminoloog bestudeert niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid, maar breidt het studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei vormen van witteboordencriminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven worden nu door de criminoloog onderzocht. Bovendien richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar tevens op de reacties van de samenleving op afwijkend en crimineel gedrag. Meer en meer groeit het besef dat misdadigheid niet los kon worden gezien van de strafrechtspleging. De criminologische wetenschap verricht nu ook onderzoek naar de sociale oorsprong van strafwetten. De criminoloog krijgt aandacht voor de werking van de verschillende instanties als politie, parket, magistratuur en administratie die bij de strafrechtspleging zijn betrokken. De slachtoffers van misdrijven, de aangiftebereidheid van het publiek en de rol van de (nieuwe sociale) media in de beeldvorming over criminaliteit vormen tevens het onderwerp van onderzoek. De criminologie is dus geëvolueerd naar een autonome wetenschap die raakvlakken heeft met de psychologie, pedagogische wetenschappen, sociologie, rechten en geneeskunde. De criminologie is als het ware een synthese van al die disciplines met afwijkend gedrag en misdadigheid als focus.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een criminologisch onderwerp naar keuze dat je in overleg met de promotor bepaalt. Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef. Daarnaast komen een aantal meer beleidsgerichte vakken aan bod. Je volgt ook vier keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten. Tijdens het tweede semester van de master heb je de mogelijkheid om in het buitenland te studeren.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Het is niet omdat het beroep ‘criminoloog’ niet bestaat dat er niet heel wat jobs zijn binnen en buiten het criminologisch domein waar criminologen met succes functioneren. Naast de domeinen waar de criminoloog traditioneel terechtkomt (politiediensten, strafinrichtingen, reclassering, jeugdbescherming, hulpverlening …) werden de voorbije decennia nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor afgestudeerde criminologen gecreëerd. De federale minister van Binnenlandse Zaken sloot met steden veiligheids- en preventiecontracten af. Talrijke criminologen werden in dat kader aangeworven als preventieambtenaar, -coördinator of -werker. In het kader van de hervorming van justitie ontplooide de minister van Justitie verschillende beleidsplannen (slachtofferhulp, justitiehuizen, alternatieve sancties …) die ook voor criminologen interessante tewerkstellingsperspectieven bieden.

De criminoloog komt tevens in aanmerking voor beleidsondersteunende functies op ministeriële departementen en meer lokale overheidsdiensten. De bijzondere inspectiediensten belast met de opsporing van inbreuken op economische, fiscale, sociale en milieuwetgeving werven criminologen aan. De groeiende sector van de private beveiliging, bewaking en opsporing kent ook kaderfuncties toe aan afgestudeerde criminologen.

Door hun opleiding zijn criminologen de aangewezen personen om strafbaar of afwijkend gedrag binnen de samenleving op een wetenschappelijk verantwoorde manier te ontleden, zodat op een meer efficiënte wijze kan worden gereageerd. Zo vind je de criminoloog bijvoorbeeld terug in het bankwezen voor opdrachten van preventie en beveiliging of als wetenschappelijk medewerker binnen stedelijke en regionale preventieprojecten.

Ook de vooropleiding speelt zeker een rol. Wie reeds een universitaire opleiding heeft gevolgd of een carrière aan het uitbouwen is, maakt een grotere kans om een opleiding in de criminologie te vertalen in een geschikte job. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan juristen, maar evenzeer aan sociologen, psychologen … Voor afgestudeerden uit het professioneel hoger onderwijs zoals bachelors sociaal werk, biedt de opleiding in de criminologie een mogelijkheid tot vervolmaking en meteen een middel om aan de examens van niveau A (openbare besturen) deel te nemen. Wie in de sector al een job heeft, kan met het diploma aanspraak maken op promotie of op een meer gerichte loopbaan.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van criminologen.