Master of Science in de geologie

Het globale en duurzame beheer van water en bodem, van grondstoffen en energiebronnen staat wereldwijd hoog op de agenda. Die rijkdommen verstandig beheren vergt een fundamentele kennis van de werking van de Aarde. Voor de geoloog is Global Change een vertrouwd begrip, zij het met vele facetten. Onze Aarde is een ongelooflijk dynamisch systeem, waarvan de ontrafeling één van de grootste uitdagingen vormt van de 21ste eeuw.

Aan de UGent wordt een masteropleiding met twee grote specialisaties aangeboden die elk een sleutelgebied in het ‘systeem Aarde’ aanspreken: de afstudeerrichtingen Bekkens en orogenen en Grondwater en minerale rijkdommen. De eerste specialisatie omvat het ontstaan en de evolutie van grote oceanische en continentale sedimentbekkens en de rol hierin van bouw en samenstelling van de lithosfeer, van fluïda, klimaat en biosfeer. In de tweede staat de karakterisatie en de bescherming van twee levensnoodzakelijke compartimenten van de Aarde (grondwater en minerale rijkdommen) centraal - een topprioriteit voor de mensheid. Een belangrijk facet in de studie is dan ook ontwikkelingssamenwerking.

Deze opleiding kan ook in een Engelstalig traject gevolgd worden.

Opbouw

De ruggengraat van elke specialisatie is een major, gespreid over de twee jaren, en de erbij aanleunende masterproef (30 sp). Het project dat leidt tot de masterproef kan reeds in het eerste jaar aangevat worden.
De majorvakken worden telkens in het eerste semester aangeboden en de inhoud wisselt grotendeels in een tweejarige cyclus.

In de major Bekkens en orogenen zijn vakken opgenomen met enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd.

In de major Grondwater en minerale rijkdommen ligt de focus op de fundamentele en toegepaste studie van natuurlijke rijkdommen en grondwater, en de finaliteit ligt in een duurzaam beheer en bescherming van deze vitale bronnen.

In de minor (30 sp) helpen keuzevakken de student voor te bereiden op hun latere beroepscarrière.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Door een immersie in een professioneel midden of in een andere wetenschappelijke omgeving verruimen de studenten hun horizon en komen ze in contact met de noden van de professionele wereld of met nieuwe wetenschappelijke invalshoeken.

Arbeidsmarkt

De sterk multidisciplinair onderbouwde masteropleiding opent niet enkel de deuren naar speerpuntonderzoek, maar ook naar dynamische bedrijfssectoren: de milieusector, drinkwatermaatschappijen, overheid, ngo’s en besturen die zich toeleggen op ontwikkelingssamenwerking, exploratie naar koolwaterstoffen en naar geothermische energie, de geotechnische sector, de bouwsector en grote baggerbedrijven, de ondergrondse berging van broeikasgassen ...
Een student in de masteropleiding geologie verwerft ook stapsgewijs en onder deskundige begeleiding een enorme troef: de vaardigheid om zich professioneel vlot uit te drukken in het Engels. De wereld wordt zijn werkterrein.