Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: onze studenten worden voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie en probleemoplossend denken, ze zijn teamgericht polyvalent inzetbaar in het brede werkveld.
 2. Talentontwikkeling: een afgestudeerde van onze opleiding is een flexibel inzetbare master die zich toch voldoende heeft kunnen specialiseren in één van de twee sterke polen: industriële chemie of kunststoffen. Duurzaamheid, veiligheid, management en communicatie zijn aanwezig in de opleiding en sluiten aan bij de evoluerende maatschappij.
 3. Kenniscreatie: technische aspecten en vaardigheden prevaleren in de opleiding. Er is een sterke link met het werkveld (bedrijfsbezoeken, gastcolleges, masterproeven).
 4. Programma: in het vernieuwde programma is er nog een verhoogde aandacht voor de typische ingenieursvakken met extra focus op perifere ondersteunende disciplines en aangepaste vaardigheden wat de opleiding nog verder versterkt.
 5. Integratie theorie, praktijk en projectwerking: er is doorheen het ganse opleidingstraject een goed evenwicht tussen de theoretische onderbouw en de verankering van theoretische kennis aan de hand van werkcolleges, practica en projectwerking.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers die hun onderzoeksexpertise of (werk)ervaring combineren met een passie en gedrevenheid voor kwaliteitsvol onderwijs.
 2. Begeleiding en talentontwikkeling van studenten: elke student wordt intensief begeleid. Per student zijn er vele uren werkcolleges en practica, waarin de theoretische kennis wordt ingeoefend via hoogstaand ‘praktisch’ ingenieursgeoriënteerd onderwijs.
 3. Permanente evolutie van didactische methoden: er wordt ingezet op een permanente evolutie op het gebied van didactische methoden om het leereffect te bevorderen en om het projectmatig en zelfstandig werk te stimuleren.
 4. Aanspreekbaarheid: wij zetten in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze lesgevers en onze studenten. In het eerste jaar is er een persoonlijk georganiseerd monitoraat.
 5. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten, kunnen studenten deelnemen aan de zomercursussen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Bewaken van de eigenheid van de opleiding. De technisch-toegepaste opleidingscomponent en de instrumenteel-analytische leerlijn dient bewaakt te worden.
 2. Masterproeven in de industrie. Er moet voor gezorgd worden dat een voldoende aantal masterproeven in directe samenwerking met de industrie of het werkveld blijft bestaan. Deze zijn en blijven uitermate waardevol, omdat deze eerder probleemoplossende en hands-on georiënteerde thesissen de polsslag van de chemische bedrijven volgen. Het risico bestaat dat onder druk van lopend onderzoek en doctoraten dit aantal te sterk zou verminderen.
 3. Internationalisering: dit is een aandachtspunt. Internationale mobiliteit in een éénjarige masteropleiding is en blijft niet evident, maar de mogelijkheid van bijkomende BILAKovereenkomsten (bilaterale akkoorden met buitenlandse universiteiten) wordt onderzocht. Buitenlandse stages kunnen hiertoe ook nog meer gepromoot worden.