Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Gebalanceerd inhoudelijk aanbod: De opleiding besteedt veel zorg aan enerzijds de fundamenten van het vakdomein, en aan anderzijds de toepassingen, praktische vaardigheden en soft skills die essentieel zijn voor een professionele IT'er. Het inoefenen van praktische vaardigheden en soft skills gebeurt in de projectleerlijn.
 2. Flexibel en actueel programma: De opleiding bevat 63 studiepunten aan profileringsruimte die de student toelaat om zich te specialiseren en/of om te verbreden. De keuzevakken worden elk jaar aangepast aan recente tendensen en evoluties, en zijn zonder uitzondering gebaseerd op lopend internationaal onderzoek aan de UGent.
 3. Ruime aandacht voor onderzoek en academische vorming: De studenten moeten niet enkel hun vakkennis beheersen, maar worden ook opgeleid tot bekwame onderzoekers en tot professionals met een academisch denk- en waardenkader: constructief-kritisch, ethisch handelend, appreciatie opbrengend voor de complexiteit van de realiteit, genuanceerd, durvend, zorgvuldig, respectvol, ...
 4. lngenieursvorming: De studenten worden expliciet voorbereid op het opnemen van belangrijke leidende technische functies in het werkveld, hetzij als werknemer, hetzij als ondernemer. Naast technische vaardigheden, oefenen ze ook managementvaardigheden en zakelijke vaardigheden.
 5. Ondernemende opleiding: De opleiding stimuleert expliciet ondernemingszin en ondernemerschap. De studenten worden aangemoedigd om in de projectvakken eigen projectvoorstellen voor te stellen. Durf Ondernemen en The Foundry zijn ontstaan in de opleiding computerwetenschappen. Een toenemend aantal afgestudeerden creëert zijn eigen job. De bedrijven die de laatste 10 jaar door de afgestudeerden opgericht werden, verschaffen nu werk aan ongeveer 500 werknemers.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Structuur: De opleiding is eenvoudig van structuur: 80% plichtvakken + 20% keuzevakken. Het strak georganiseerde plichtcurriculum van de eerste vier jaar zorgt ervoor dat alle studenten op efficiënte en gestructureerde wijze alle internationaal vereiste basiscompetenties verwerven. In het laatste jaar is er volop ruimte om zich te verdiepen en/of te verbreden.
 2. Lesgeversteam: De lesgevers zijn allen actief in internationaal toponderzoek, wat garanties biedt op de actualiteitswaarde van het onderwijs. De lesgevers van het kerncurriculum zijn samen auteur of coauteur van 250 wetenschappelijke publicaties per jaar. Drie lesgevers zijn houders van een prestigieuze onderzoeksfinanciering van de European Research Council.
 3. Topniveau: De studenten en alumni zijn het eens over het feit dat de opleiding uitstekend voorbereidt op een verdere studie of op een eerste job. Regelmatig worden studenten uit de computerwetenschappen toegelaten tot vervolgstudies aan de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Elf percent van de alumni werkt in het buitenland, waarvan de helft in grote mondiale IT-bedrijven buiten Europa.
 4. Communicatie: De studenten worden nauwgezet op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van hun opleiding, van voor hen relevante events, van stages en vakantiejobs in de IT-sector. De masterstudenten krijgen ook wekelijkse jobaanbiedingen doorgestuurd om hen vertrouwd te maken met het aanbod op de arbeidsmarkt. Het academiejaar begint met een gemeenschappelijk openingscollege voor alle studiejaren.
 5. Alumni: De opleiding monitort via Linkedln het carrièreverloop van alle afgestudeerden sinds haar ontstaan in 1992 en volgt hun verwezenlijkingen op in de gespecialiseerde pers. Belangrijk alumninieuws wordt gedeeld met de lesgevers en de studenten. Alumni worden via de adviesgroep betrokken bij de kwaliteitszorg van de opleiding.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Diversiteit: De opleiding zou gebaat zijn bij een meer gemengde en gekleurde instroom, maar beseft dat ze daarvoor afhankelijk is van de instroom in de opleidingsjaren waaruit ze rekruteert. De opleiding draagt hiervoor actief bij tot de implementatie van het actieplan diversiteit van de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur.
 2. lnternationalisering: De masteropleiding wordt in het Engels aangeboden maar trekt in de praktijk nauwelijks goede buitenlandse studenten aan. Anderzijds zijn er ook maar een beperkt aantal lokale studenten die een deel van hun opleidingstraject in het buitenland volbrengen.
 3. Campus: De studenten geven terecht aan dat ze frequent moeten pendelen tussen de Plateaustraat en de Campus in Zwijnaarde. De opleiding betreurt dit ook en is actief op zoek om alle onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan op één campus.