Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (mechanische energietechniek)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Toekomstbestendige opleiding: De master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek is een tweejarige diplomaopleiding die als doel heeft om studenten voor te bereiden op technisch leiderschap in de industrie. De opleiding biedt een diepgaande vorming in alle aspecten van elektromechanische ingenieurswetenschappen en haar economische en sociale gevolgen, gebaseerd op een diepgaande wetenschappelijke basis.
 2. Werkzekerheid: Masters in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek worden tewerkgesteld in alle industrietakken. Zowel in overheidsinstellingen als in privébedrijven kunnen ze erg uiteenlopende taken vervullen: elektrische-energieproductie en -distributie, productie van elektrische en mechanische uitrustingen, metaalindustrie, gebouwconstructie, transport- en maritieme industrie, consultancy, bankwezen en verzekeringen.
 3. Brede gemeenschappelijke basis, keuze van eigen klemtoon: Alle studenten werktuigkunde-elektrotechniek worden opgeleid met een brede algemene basis. De masterstudenten kunnen een van de vijf hoofdvakken kiezen. Het hoofdvak in maritieme techniek is uniek in Vlaanderen.
 4. Het personeel heeft toegang tot state-of-the-art laboratoria, die ze ook sterk implementeren in labo’s voor de studenten. Hierdoor wordt de link met wetenschappelijk onderzoek versterkt en worden de wetenschappelijke vaardigheden van de studenten verbeterd.
 5. Uitgebreide logistieke ondersteuning voor studenten: Studenten en wetenschappelijk personeel worden vertegenwoordigd in verschillende commissies. Daarbovenop hebben de studenten uit werktuigkunde-elektrotechniek hun eigen studentenorganisatie (PKarus) opgezet. Bedrijfsbezoeken, infosessies en sociale activiteiten versterken en verbeteren de interne en externe communicatie.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Opleiding van hoog niveau: Afgestudeerden beschikken zowel over wetenschappelijke-synthesevaardigheden en analytisch vermogen als over wetenschappelijke en technische onafhankelijkheid. Door hun training in onderzoeksvaardigheden beschikken ze over de kennis om technische en wetenschappelijke innovaties te ontwerpen, te implementeren en op te volgen.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door professoren en personeel die hun onderzoeksexpertise combineren met onderwijsvaardigheden, wat de kwaliteit van de lessen ten goede komt. Alle lesgevers zijn internationaal actief en behouden een link met de industrie.
 3. Projectgebaseerd onderwijs: Doorheen de volledige opleiding worden projecten georganiseerd, wat de praktijkgerichte vaardigheden die de industrie vraagt, versterkt.
 4. Studententevredenheid: Uit de officiële studentenbevraging blijkt een grote studententevredenheid, zowel wat betreft de kwaliteit, de organisatie, de samenhang als de inhoud van de opleiding.
 5. Stageprogramma: Tijdens de masteropleiding worden nationale en internationale bedrijfsstages aangeboden. Zowel de studenten als de industrie waarderen deze ervaring enorm.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Duurzaamheid: Aspecten van duurzame ingenieurswetenschappen zijn verwerkt in verschillende opleidingsonderdelen, maar de studenten ervaren dit niet als zodanig. We werken er momenteel aan om een duurzaamheidsstudie en duurzaamheidsprojecten in te voeren.
 2. Internationalisering: De masteropleiding wordt in het Engels aangeboden, maar trekt in de praktijk nauwelijks goede buitenlandse studenten aan. Anderzijds zijn er ook maar een beperkt aantal lokale studenten die een deel van hun opleidingstraject in het buitenland volbrengen.
 3. Diversiteit: De opleiding zou gebaat zijn bij een meer gemengde instroom. Met dat doel draagt de opleiding actief bij tot de implementatie van het diversiteitsactieplan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.