Master of Science in de sociologie

Uitgangspunt van de sociologie is dat het menselijk handelen en menselijke kenmerken, tot op zekere hoogte bepaald worden door de samenleving. In de opleiding wordt onderzocht hoe de samenleving dat precies doet. Er komen een heel breed gamma van deelterreinen aan bod en via specialisatieblokken in de master kun je een persoonlijk traject uitstippelen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Waarom zijn sommige mensen rijk en andere mensen arm? Hoe komt het dat sommige mensen misdrijven plegen? Waarom geloofden mensen vroeger dat de wereld rondom hen ‘bezeten’ was door bovennatuurlijke krachten, en nu niet meer? Het zijn maar enkele van de vele vragen waarop de sociologie een antwoord tracht te geven. Het uitgangspunt van de sociologie hierbij is dat het menselijk handelen – zoals het plegen van misdrijven – en menselijke kenmerken – zoals rijk of arm zijn – tot op zekere hoogte bepaald worden door de samenleving. Het belangrijkste doel van de opleiding sociologie is dan ook om toe te lichten hoe de samenleving dat precies doet. Het vertrekpunt hierbij is de studie van de structuur en de cultuur van de samenleving. De structuur verwijst naar de verschillende posities die mensen innemen (zoals bv. het onderscheid tussen bezitters en niet-bezitters en het onderscheid tussen mannen en vrouwen). De cultuur verwijst naar de ideeën en waarden van mensen.
Een tweede stap betreft de studie van twee processen die de maatschappelijke werking ondersteunen: institutionalisatie of de vorming van geijkte procedures in het menselijke handelen (bv. de regeling van de voortplanting via het instituut van het huwelijk) en socialisatie of het aanleren van die procedures aan elke nieuwe generatie. Die inzichten worden toegepast op een hele reeks deelterreinen van de sociologie, zoals de studie van sociale ongelijkheid, sociale verandering, criminaliteit, religie, familie en gezin, gender, etniciteit, gezondheid, onderwijs, kunstparticipatie en zo veel meer.

De Gentse sociologieopleiding steunt op drie belangrijke pijlers: een degelijke, algemene sociologische vorming, aandacht voor de randgebieden en nadruk op zowel kennen én kunnen, als op de nauwe band tussen beide. Die drie-eenheid maakt de afgestudeerde deskundig én polyvalent.

Aandachtspunten

De masteropleiding sociologie bestaat ook in een Engelstalige versie: Master in Sociology.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In Gent is gekozen voor een brede algemene wetenschappelijke opleiding. In de bachelorjaren kun je eigen klemtonen leggen via de minors. In de master kies je een major waar je specialiseert in specifieke deelgebieden: over gezondheid en sociale demografie, over cultuur en onderwijs, en over politieke sociologie. Extra keuzevakken geven de mogelijkheid een verdere sociologisch inhoudelijke lijn te volgen of beleidsmatig en organisatorisch te verdiepen. De major Erasmus laat je toe een deel van je opleiding door te brengen aan een andere Europese universiteit. In de masteropleiding worden de verworven vaardigheden en de kennis uit de bacheloropleiding verder uitgewerkt en verfijnd. Het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen wordt geperfectioneerd. De kennis en de toepassing van theorieën en methoden worden verder gespecialiseerd. Multidisciplinariteit en een internationale insteek zijn belangrijk.

Die doelstelling wordt gerealiseerd door drie belangrijke klemtonen:

  • De deelgebieden binnen de sociologie treden meer naar de voorgrond. De meest recente ontwikkelingen in bepaalde deelgebieden worden in verband gebracht met onderzoek dat in de vakgroep wordt verricht, onder andere binnen de sociologie van de gezondheid en de studie van risicogedrag, de sociale demografie en de studie van migratie en integratie, en het onderzoek naar cultuur en onderwijs. Je moet tijdens je masteropleiding een originele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de sociologie. De masterproef maakt dan ook een belangrijk deel uit van het masterjaar.
  • Uniek binnen het Gentse aanbod is de blijvende aandacht voor het versterken van de methodologische skills met een vak Gevorderde kwantitatieve technieken. Dit is een praktijkgericht labo verzorgd door gespecialiseerde wetenschappers.
  • De kleine groepen binnen de master geven de mogelijkheid om vernieuwende onderwijsvormen aan te bieden: debatsessies, interactie met (internationale) gastsprekers én mensen uit het ‘veld’, interviews en participerende observatie, goed opgevolgde werksessies ‘academisch schrijven’ en ‘presentatietechnieken’ …

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding sociologie is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus +. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde sociologen worden door werkgevers sterk gewaardeerd vanwege hun inzicht in de samenleving, hun onderzoeksvaardigheden, hun projectmatige manier van handelen en hun communicatievaardigheden. Een opleiding in de sociologie leert je inzicht verwerven in maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te besturen waardoor je goed voorbereid wordt op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijke projecten voor een universiteit, de overheid of een studiedienst. Je bent klaar voor onderzoek van sociale fenomenen zoals sociale ongelijkheid, genderverschillen, de doeltreffendheid van sociale interventies, de kwaliteit van arbeid, de democratisering van onderwijs, demografische transities, gezondheid en risicogedrag.

Daarnaast ben je als socioloog ook goed voorbereid om acties voor maatschappelijke veranderingen te ontwerpen, implementeren en beheren, als bijvoorbeeld beleidsadviseur of NGO-medewerker. Bij meer coördinerende functies waarbij je binnen organisaties diensten aanstuurt en projecten managet (bv. human resources), ben je tevens gebaat bij een opleiding in de sociologie. Tot slot kan je de vaardigheden die je aangeleerd zijn, gebruiken om maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te duiden en uit te leggen als journalist of lesgever.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord