Master of Science in Electrical Engineering (Electronic Circuits and Systems)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Onderzoeksgericht: De opleiding elektrotechniek is doordrongen van recente resultaten uit toonaangevend onderzoek, o.a. van onze eigen professoren en onderzoekers. Wij leiden onze studenten op tot ingenieurs die niet alleen bestaande kennis kunnen toepassen maar ook zelf nieuwe spitstechnologie kunnen creëren.
 2. Projectlijn: In elk jaar bieden we minstens één projectvak aan waarbij onze studenten leren om multidisciplinaire taken doelgericht aan te pakken. Ze werken hiervoor in team samen en leren hierbij ook stapsgewijs een heleboel “soft skills” zoals plannen, overtuigen, efficiënt presenteren, elkaar feedback geven en rapporteren.
 3. Efficiënte systemen: Onze afgestudeerden zijn in staat complexe systemen met zowel hard- als software-componenten te ontwerpen en te realiseren. Hierbij hebben zij aandacht voor efficiënt gebruik van middelen, tijd en energie.
 4. Als student krijg je inzicht in alle stappen van de volledige keten van de ontwikkeling van een elektronisch product zoals bijvoorbeeld een smartphone. Hierbij vertrekken we van de eigenschappen van de grondstoffen en gaan we verder tot het ontwerpen en testen om te eindigen bij het afgewerkte product.
 5. Brede opleiding: Ons programma biedt een brede technologische basis waardoor onze afgestudeerden gegeerd zijn in vele sectoren. Gestoeld op deze brede basis, biedt de opleiding ook veel keuzevrijheid waardoor studenten eigen accenten kunnen leggen en een eigen richting kunnen uitgaan.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Topniveau: De afgestudeerden ervaren dat de opleiding hoog gewaardeerd wordt zowel nationaal als internationaal en dat ze daardoor geen enkel probleem ondervinden om een geschikte job op hoog niveau te vinden. Om de kwaliteit hoog te houden, volgt de opleidingscommissie continu de relevantie en actualiteit van de opleiding op. Zo hebben we het opleidingsprogramma voor de master vanaf het academiejaar 2017-2018 geactualiseerd.
 2. Goede omkadering: Door de sterke onderzoeksactiviteiten in ons domein en ook door de samenwerking met imec is er een grote aanwezigheid van gedreven onderzoekers. Het is onze keuze dat zij sterk betrokken worden bij het onderwijs. Dit laat ons toe om onze studenten zeer gericht te begeleiden in oefeningen, practica, projecten en in hun masterproef. Daarnaast is er ook veel geïnvesteerd in materiaal en laboruimte. Dit is duidelijk zichtbaar in de nieuwe “iGent-toren”.
 3. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers, met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van hun lessen. Onze lesgevers zijn ook bijzonder aanspreekbaar en altijd bereid om vragen van studenten te beantwoorden.
 4. De opleiding biedt ook veel ruimte voor praktijkervaring, o.a. in projecten, (internationale) stages en masterproeven. De masterproef en projectvakken zijn zeer goed georganiseerd. Het werk van de studenten haalt doorgaans een zeer hoog niveau.
 5. Toekomstperspectieven: Onze afgestudeerden zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Iedereen die afstudeert, heeft verscheidene jobaanbiedingen of start zelf met een eigen bedrijf. Onze opleiding brengt ook de nodige basisattitude aan voor levenslang leren waardoor onze afgestudeerden steeds mee zijn met de allernieuwste ontwikkelingen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Identiteit: Vele jongeren gebruiken dagdagelijks heel complexe elektronische systemen (bijvoorbeeld smartphone, GPS of tablet) maar hebben geen notie over de werking ervan. Daardoor beseffen ze vaak niet dat de opleiding Elektrotechniek gaat over de elektronica en over signaalverwerking en communicatie bij dergelijke apparaten. De opleiding werkt daarom actief mee aan het uitdragen van het belang van elektronica (bijvoorbeeld op de Dag van de Wetenschap, de robotcompetitie, en dergelijke).
 2. Diversiteit: In onze opleiding hebben we een ondervertegenwoordiging van allochtone en vrouwelijke studenten. Wij willen ons actief inzetten voor sensibilisering naar kinderen en jongeren rond technologie (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics). In het bijzonder kunnen wij onze zeer internationale onderzoeksstaf als rolmodel inzetten voor het enthousiasmeren van allochtone jongeren. Daarnaast willen we meewerken aan de inspanningen in de ingenieursfaculteit om technologie in de scholen aan te brengen op een manier die interessanter en aantrekkelijker is voor meisjes.
 3. Internationalisering: De overgang naar het Engelstalige programma heeft ons programma toegankelijk gemaakt voor een toenemend aantal internationale studenten. We moeten de daarmee gepaard gaande uitdagingen aanpakken en de opportuniteiten van verdere internationalisering hier ter plaatse beter ontplooien.