Master of Science in het sociaal werk

De opleiding master sociaal werk concentreert zich op de studie van het pedagogisch handelen in het brede veld van pedagogische en sociaal werkpraktijken. Dat zijn bijvoorbeeld algemeen welzijnswerk (werken met thuislozen, gedetineerden, slachtoffers van misdrijven, ...), jeugdwerk, buurtwerk, vluchtelingenwerk, kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld OCMW).

De samenleving wordt vandaag gekenmerkt door meerdere veranderingen, bijvoorbeeld vermarkting, vermaatschappelijking, criminalisering, individualisering, diversiteit en digitalisering. Die processen hebben belangrijke implicaties voor de praktijk, het beleid en het onderzoek van pedagogische en sociaal werkpraktijken. De academische master sociaal werk is daarom gericht op de relaties tussen het pedagogisch handelen en die maatschappelijke veranderingen. Daarbij staat het analyseren en bevragen van die en andere maatschappelijke vraagstukken centraal. Sociaal werkpraktijken worden hierbij niet alleen benaderd als ‘oplossingen’. We bestuderen immers ook hoe die praktijken op hun beurt bijdragen tot het vormen van een visie op sociale problemen. Centraal daarbij staat de betekenisverlening van individuen en groepen en dus het participatief werken. Maar ook de ontwikkeling van een persoonlijke visie en verantwoording van sociaal-werkpraktijken, op basis van een concrete analyse en interpretatie van de praktijk en beleid, is belangrijk. Bij die analyse is steeds aandacht voor de bredere maatschappelijke, filosofische, ethische en sociaal-politieke context waarin het sociaal werk en sociaal beleid ontwikkeld worden.

Opbouw

De academische master Sociaal Werk legt in het werken met de studenten de nadruk op de integratie van onderzoek, praktijk en theorievorming. Het is mogelijk vanuit diverse academische en professionele bachelors in te stromen in de master sociaal werk, na het volgen van een voorbereidingsprogramma (voor studenten met een academische bachelor) of een schakelprogramma (voor studenten met een professionele bachelor). De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen toont de uitdrukkelijke keuze voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk. Een eerste groep opleidingsonderdelen is methodologisch en onderzoeksgericht met aandacht voor fundamentele basisvorming in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component, noodzakelijk voor het volgen van de masteropleiding. Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage. De praktijkseminaries verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld, maar brengen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in. Studenten kunnen zowel binnen- als buitenlandse stages doen. Een derde type opleidingsonderdelen focust zich op de inhoudelijke verdieping en verbreding van voor het sociaal werk relevante theorieën en praktijken. Denk daarbij onder meer aan gemeenschapsvorming, sociaal recht, duurzaamheid, sociaal beleid, migratie, armoedebestrijding, kinder- en mensenrechten, stedelijkheid en cultureel erfgoed. Als sluitstuk van de opleiding is er de masterproef. Daarin voer je een individueel en origineel onderzoeksopzet binnen een sociaal pedagogisch en sociaal werk thema naar keuze.

Arbeidsmarkt

De multidisciplinaire Master in het sociaal werk biedt uitgebreide kansen op de arbeidsmarkt.

Coördinatie en leiding
Binnen de ruime publieke en private sector kun je coördinerende, leidinggevende en beleidsfuncties uitoefenen. Afgestudeerden gaan aan de slag bij steunpunten, koepel-organisaties en andere samenwerkingsstructuren binnen het welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk, het integratiewerk, de samenlevingsopbouw en diverse settings en voorzieningen in het (lokaal) sociaal beleid. Bijvoorbeeld: stafmedewerker bij de jeugddienst, coördinator van kinderopvang, netwerkondersteuner binnen een lokaal initiatief of medewerker binnen een departement van de Vlaamse overheid.

Onderzoek en ontwikkeling
Er zijn ook mogelijkheden voor afgestudeerden master sociaal werk in het onderzoek, op academisch niveau, evenals in het kader van praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Bijvoorbeeld: onderzoeker aan hogeschool of universiteit, stafmedewerker bij koepelorganisaties of medewerker van de studiedienst van een politieke partij.

Vorming en hulpverlening
Vanuit je master sociaal werk opleiding ben je tevens goed geplaatst om vormingsinitiatieven over diverse thema’s uit het sociaal werk op te zetten en inhoudelijk uit te werken en om praktijken te ontwikkelen en te implementeren. Bijvoorbeeld: medewerker binnen drugspreventiecampagne, vluchtelingenwerk, schuldbemiddelingprojecten of time-out-projecten, pedagogisch verantwoordelijke in de jeugdzorg, kwaliteitscoördinator … .