Master of Science in Pharmaceutical Care

Course content

De faculteit richt twee masters in, namelijk Master in de farmaceutische zorg en Master in de geneesmiddelenontwikkeling. Beide masters leiden tot de graad van apotheker en voorzien daarom een stageperiode van 26 weken die wettelijk vereist is om het diploma van apotheker te behalen.

De Master in de farmaceutische zorg (2 jaar) is enkel toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma (3 jaar) in de farmaceutische wetenschappen.

In deze master ligt het accent op de maatschappelijke rol van de apotheker als wetenschappelijk opgeleid geneesmiddelenexpert in de patiëntenzorg, met bijzondere aandacht voor het bevorderen en bewaken van een doeltreffend, veilig en kostenefficiënt gebruik van geneesmiddelen. De opleiding bereidt goed voor op een rol als geneesmiddelenexpert in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een officina-apotheek, of bij de overheid, een ziekenfonds, een wetenschappelijke instelling, de farmaceutische inspectie, de farmaceutische industrie ... Je kan ook verder doorstromen naar de master-na-masteropleidingen Ziekenhuisfarmacie, Klinische biologie, Industriële farmacie of het doctoraat.

Course structure

In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met veel aandacht voor de op wetenschappelijke kennis gebaseerde praktijk. Het programma streeft naar integratie van farmaceutische kennis en vaardigheden en vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis.

Naast een aantal algemene vakken die ook gevolgd worden door de masterstudenten in de geneesmiddelenontwikkeling, bevat de Master in de farmaceutische zorg een aantal verplichte specifieke vakken.
In het tweede masterjaar kun je ook keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven.
De stageperiode in de apotheek is geprogrammeerd in het tweede jaar, dat ook voorziet in een aantal 'terugkomdagen' waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Je kunt al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste masterjaar.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Career perspectives

De veelzijdigheid van de opleiding biedt jouw als afgestudeerde apotheker een brede waaier aan beroepsmogelijkheden. De opleiding bereidt in eerste instantie voor op een rol als geneesmiddelenexpert in de gezondheidszorg. Het beroep van officina-apotheker is hierbij het meest voor de hand liggend, maar veel afgestudeerden komen ook terecht in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, bij andere actoren in de gezondheidszorg (zoals de overheid, de ziekenfondsen, de farmaceutische inspectie, ...), bij wetenschappelijke instellingen of in het onderwijs (zowel secundair onderwijs als hogescholen).

> Officina
In een officina-apotheek zijn er verschillende formules mogelijk:

  • als apotheker-eigenaar: de apotheker is eigenaar van de apotheek en tevens titularis;
  • als provisor: de apotheker-titularis werkt in de apotheek die eigendom is van een derde persoon, al dan niet apotheker, van een coöperatieve vereniging of van een vennootschap;
  • als adjunct-apotheker: de apotheker werkt in dienst van een apotheker-eigenaar of een provisor;
  • als plaatsvervanger: de apotheker vervangt, vol- of deeltijds, gedurende een welbepaalde termijn, een titularis of adjunct in geval van ziekte of vakantie.

Werken als provisor, adjunct of plaatsvervanger is een volwaardige en waardevolle vorm van uitoefening van het apothekersberoep. Ook als je zelf geen eigenaar bent van een apotheek kan je dus een boeiende carrière binnen de officina-apotheek uitbouwen.

> Verzorgingsinstellingen
Ziekenhuizen en doorgaans ook andere verzorgingsinstellingen beschikken over een interne apotheek die de farmaceutische dienstverlening binnen die instellingen verzorgt. Als ziekenhuisapotheker ben je verantwoordelijk voor de bereiding en de verdeling van de geneesmiddelen, en voor het doeltreffend, veilig en kostenefficiënt gebruik van geneesmiddelen binnen de zorginstelling. e Om het diploma van Master in de ziekenhuisfarmacie te behalen moet je een bijkomende specialisatie volgen onder de vorm van een interuniversitaire master-na-masteropleiding van drie jaar. Je moet bovendien op de lijst van de erkende ziekenhuisapothekers worden ingeschreven.

> Andere mogelijkheden
Deze brede opleiding biedt nog een hele waaier aan toekomstmogelijkheden die niet in enkele regels tekst te beschrijven zijn. Neem daarom zeker ook een kijkje in onze carrièregids met een hele reeks verhalen van oud-studenten op www.ugent.be/fw/nl/voor-toekomstige-studenten/carrieregids.pdf