Master of Arts in African Studies

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Talen én culturen: In het programma van de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen leer je twee Afrikaanse talen (Swahili en Lingála) en maak je kennis met de enorme verscheidenheid aan talen die eigen is aan Afrika. Daarnaast maak je in de lessen over antropologie, geschiedenis en literatuur ook diepgaand kennis met de culturele diversiteit van Afrika. Je verwerft bovendien inzicht in de manier waarop taal, cultuur en samenleving elkaar beïnvloeden.
 2. Bruggen slaan: multidisciplinariteit en multiperspectivisme: Naast de hoofdbrok aan Afrika-specifieke vakken kan je ook een minor kiezen met mogelijkheid tot verbreding en/of aansluiting bij een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Je kan opteren voor Arabisch en Islamkunde, Archeologie, Letterkunde, Economie en Bedrijfskunde, Globalisering en Diversiteit. Je leert de nodige vaardigheden aan om creatief en probleemoplossend te werk te gaan.
 3. Internationalisering: Internationale ervaring opdoen in zowel binnen- als buitenland is een speerpunt van onze opleiding. Een Afrika-semester is structureel in het programma ingebouwd en je veldwerkervaring kan je in het buitenland opnemen. Naast een verblijf in Afrika kan je ook aan een andere Europese universiteit studeren. Aan het thuisfront versterkt de Engelstalige master het internationale karakter van jouw vorming. Er worden bovendien regelmatig gastdocenten en lezers uit het buitenland uitgenodigd. Zowel je taalcompetenties als je maatschappelijke competenties worden aangescherpt.
 4. Talentontwikkeling: Er is een mooi evenwicht in het programma tussen methodologie en onderzoeks- of praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Je krijgt heel wat keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang je eigen interesses. Je verwerft een kritische en wetenschappelijke attitude.
 5. Brede inzetbaarheid: Onze afgestudeerden beschikken niet alleen over geavanceerde kennis in hun vakgebied maar zijn door hun stevige methodologische basis ook inzetbaar in andere domeinen. Je Engelstalige master vormt een troef op de arbeidsmarkt in zowel binnen- als buitenland.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: Al onze docenten zijn gemotiveerde lesgevers die onderwijs combineren met internationaal toonaangevend onderzoek. Praktijkassistenten zijn vaak (near-)native speakers van de te onderwijzen taal. Daarnaast zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen docenten en studenten. Je wordt zeer goed begeleid en nauw opgevolgd in alle aspecten van je studie.
 2. Internationalisering: Vanaf het begin kan je vrijblijvend zomercursussen volgen in Afrika. Vanaf het derde jaar zijn tijdens het academiejaar langere verblijven aan één van onze buitenlandse partnerinstellingen mogelijk (in Tanzania, Kenia, Congo, Zuid-Afrika, Ethiopië of aan een Europese universiteit). Je wordt ook aangemoedigd om veldwerk uit te voeren tijdens je internationale verblijven.
 3. Multiperspectivisme en talentontwikkeling: Je volgt een programma dat een brede waaier van inzichten en invalshoeken samenbrengt: hiermee spelen we in op de verscheidenheid van talenten en interesses van onze studenten.
 4. Kenniscreatie: Door de nauwe verwevenheid van onderwijs en onderzoek in ons programma leer je zelf wetenschappelijke kennis creëren. Het aangeboden programma biedt je de mogelijkheid tot kritisch denken en specialisering.
 5. Toekomstperspectief: Aan het einde van je opleiding ben je door het Afrika-semester, het veldwerk, de minor en de Engelstalige master goed voorbereid op nationale en internationale functies in de publieke en private sector. De combinatie van specifieke talen- en cultuurkennis en brede academische vaardigheden bieden je een voorbereiding op de arbeidsmarkt of voortgezette studies die in weinig andere opleidingen te verkrijgen is.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Betrokkenheid van stakeholders: Bij het streven naar kwaliteitsvol onderwijs krijgen we graag meer inbreng van onze studenten, alumni, en het werkveld. We willen dit bijvoorbeeld bekomen door (1) toekomstige studenten in contact te brengen met de alumni, (2) studenten te blijven motiveren om deel te nemen aan vergaderingen, bevragingen en focusgroepgesprekken, en (3) voeling houden met het lokale en internationale werkveld om aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen.
 2. Goede communicatie: We moeten de kwaliteit en kwantiteit van de instroom blijven verzekeren en waar mogelijk verbeteren door met wervende maar correcte informatie naar buiten te treden. Dit kan bijvoorbeeld via SID-ins, infodagen, brochures, en websites, maar ook via de sociale media, webklassen, open lessen, de kinderuniversiteit, lezingenreeksen, en lessen voor het middelbaar onderwijs …. Daarbij moeten we het belang en de impact van Afrikaanse Talen en Culturen blijven benadrukken.
 3. Benchmarking: We moeten meer inzetten op aftoetsing met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland, en waar mogelijk good practices in het programma integreren.