Master of Arts in de moraalwetenschappen

Naast de theorie over moreel denken en handelen is het ook cruciaal om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen. Het streefdoel is altijd concrete resultaten voor de participatie in waardedebatten, opvoeding, onderwijs, hulpverlening, ... De specialisatie gebeurt via de masterproef en een ruim aanbod van keuzevakken.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. Ze doet dat enerzijds door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook cruciaal om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen zowel in het heden als in het verleden. De kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van hulpwetenschappen zoals o.a. geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie. Er wordt ook aandacht besteed aan het verwerven van kwalitatieve en kwantitatieve  moraalwetenschappelijke onderzoekscompetenties. Tijdens de studie wordt tevens de brug tussen beide pijlers gelegd, en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen. Met die basis kunnen de studenten zich ontplooien tot kritische burgers die in staat zijn om een beargumenteerde visie te geven op de complexe problemen van onze samenleving. Wijsgerige ethiek en moraalwetenschappen hebben die kritische opdracht met elkaar gemeen. De moraalwetenschappen zijn echter meer toepassingsgericht. Ze streven concrete resultaten na voor de participatie in waardedebatten, opvoeding, onderwijs, vorming, hulpverlening, politiek …

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de Master moraalwetenschappen wordt behalve aan moraalwetenschappelijke verdiepingsvakken ook bijzondere aandacht besteed aan toegepaste ethiek. Afhankelijk van je interesses kun je daarnaast een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef. Wie geen Bachelor in de moraalwetenschappen heeft behaald, zal de algemene filosofische, moraalwetenschappelijke en methodologische basiskennis moeten bijschaven via een verkorte bacheloropleiding.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Een opleiding in de moraalwetenschappen is geen voorbereiding op een welbepaalde job. Maar dat hoeft op de hedendaagse jobmarkt geen probleem te zijn. De vraag naar afgestudeerden met een polyvalente opleiding steekt immers overal de kop op. Personeelsverantwoordelijken spitsen zich minder dan vroeger toe op specifieke diplomavereisten maar hebben daarentegen meestal een bepaald profiel voor ogen en kiezen de kandidaat die daaraan het best beantwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid van de kandidaat vaak een grotere rol dan het diploma.

Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die ‘allround jobs’ in aanmerking. De moraalwetenschapper heeft door zijn brede interdisciplinaire opleiding, de training in kritische ethische reflectie, zijn brede achtergrond en door zijn grote zelfstandigheid en synthesevermogen een sterke startpositie. Combineer je bovendien moraalwetenschappen met een andere studierichting, dan heb je ontegensprekelijk nog een extra troef in handen. Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding. In het onderwijs kies je voor een loopbaan als leraar niet-confessionele zedenleer. Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen, maar ook meer en meer in de bedrijfswereld.

Hier vind je een lijst met concrete beroepen.