Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: we leiden onze studenten op tot kritische professionals die kunnen werken in teamverband. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend te werken.
 2. Talentontwikkeling: als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang van je eigen interesses.
 3. Kenniscreatie: de opleiding hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis. Onze studenten worden daarbij voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie Een afgestudeerde van onze opleiding is een flexibel inzetbare master die zich toch voldoende heeft kunnen specialiseren.
 4. Programma: in het programma is veel ruimte gemaakt voor praktische toepassingen, werfbezoeken, stages en internationale uitwisseling.
 5. Integratie theorie en praktijk: het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges wordt ingeoefend in onze goed uitgebouwde /laboruimtes en practicumlokalen. Daarbij scherpen wij de kritische zin en het probleemoplossend denken van onze studenten aan en houden wij hen op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen in het vakgebied. Bovendien omvat het programma twee stageperiodes van telkens minstens vier weken.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze zomercursussen en de inleidingsweek.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 3. Ruimte voor praktijkervaring: de opleiding heeft een sterke traditie in het inzetten op praktijkervaring zowel door het inrichten van labo’s waarin de theoretische kennis aangevuld wordt met praktische vaardigheden, als door veelvuldige contacten met het werkveld. De opleiding omvat twee stageperiodes van telkens vier weken. Verder worden regelmatig bedrijfsbezoeken en een buitenlandse studiereis ingericht.
 4. Toetsing: onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Bij tussentijdse toetsingen worden steeds feedbackmomenten voorzien evenals na elke examenperiode.
 5. Aanspreekbaarheid: de opleiding zet sterk in op persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten. De docenten zijn steeds aanspreekbaar via e-mail, tijdens en na de lessen en op afspraak.
 6. Onderzoekscompetenties: de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden wordt gestimuleerd doorheen het volledige studieprogramma en voor alle studenten. Dit begint reeds in het eerste jaar via een CDIO-project en loopt verder via zowel individuele als groepsopdrachten in verschillende opleidingsonderdelen. De studenten worden via de bachelorproef grondig voorbereid op hun masterproef.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Internationalisering: we willen meer inzetten op internationalisering. Momenteel nemen slechts een beperkt aantal studenten deel aan Erasmusuitwisselingen en beperkt internationalisering zich hoofdzakelijk tot een buitenlandse studiereis en enkelingen die deelnemen aan Erasmus, of die een stage lopen in het buitenland. Bovendien is het zeer moeilijk om buitenlandse studenten aan te trekken voor een Nederlandstalige opleiding. We willen internationalisering voor alle studenten versterken door:
  • meer in te zetten op internationalisering@home,
  • de studenten beter te informeren over bestaande subsidieprogramma’s voor buitenlandse stages,
  • studenten te stimuleren om deel te nemen aan een Erasmusuitwisseling,
  • studenten uit het buitenland te aan te trekken door ook Engelstalige opleidingsonderdelen aan te bieden en deze via onze buitenlandse partners kenbaar te maken.
 2. Studiebelasting: de studenten geven soms terecht aan dat de studiebelasting te zwaar is voor bepaalde opleidingsonderdelen en dat het indienen van werkstukken, ontwerpen en rapporten onvoldoende gespreid is in de tijd. De opleiding beseft dit en probeert daar in de toekomst zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tegelijkertijd probeert zij de studenten ervan te overtuigen dat dit eigen is aan een praktische opleiding en een goede voorbereiding is op een reële werksituatie. Daarom zal de opleiding inzetten op het aanleren van het opmaken van realistische planningen, eerder dan op het verminderen van de werkbelasting om het praktisch karakter van de opleiding te bewaren en te versterken.
 3. Feedback: door de grote studentengroepen in sommige opleidingsonderdelen in combinatie met de zware belasting van een aantal leden van het lesgeverscorps, gebeurt het soms dat feedback pas vrij laat kan worden gegeven bij tussentijdse evaluaties. We proberen daar oplossingen voor te zoeken.