Master of Science in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: We leiden onze studenten op tot kritische professionals die kunnen werken in internationaal teamverband. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om flexibel, creatief en probleemoplossend te werken.
 2. Programma: In het nieuwe programma is er uitgebreid aandacht voor aspecten van duurzaamheid voor een brede waaier aan materialen, zoals metalen, keramische materialen, vezelgebaseerde materialen en composieten.
 3. Talentontwikkeling: Als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang je eigen interesses. UGent biedt als enige in de Benelux academisch onderwijs aan in het domein van vezelmaterialen en textielkunde.
 4. Kenniscreatie: De opleiding hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis. Een grondige basis in hoe de structuur, productie en bewerking van materialen hun gebruikseigenschappen bepaalt, laat toe hoogtechnologische materialen te ontwerpen voor geavanceerde toepassingen.
 5. Speerpuntcluster: 'Materialen' vormt een speerpuntcluster van de Vlaamse overheid, die kan bogen op een zeer uitgebreide, materiaalkundige industrie in de Vlaamse regio. De kern van de opleiding situeert zich op de campus in Zwijnaarde, waar een heuse materialencluster gevestigd is die de brug slaat tussen universiteit en industrie. Bovenop de goede contacten met diverse industriële partners zorgt dit voor toegang tot de meest recente onderzoeksinfrastructuur.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Aanspreekbaarheid: Als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten. We hechten ook belang aan persoonlijke begeleiding.
 2. Onderzoek en industrie: We zorgen ervoor dat studenten kunnen kennismaken met het lopend onderzoek in de vakgroepen. Fundamenteel onderzoek en de vertaling ervan naar de bedrijfswereld komen aan bod.
 3. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Hun onderzoek is internationaal erkend. Zij staan open voor innovatieve lesmethodes die bijdragen tot een ruimere vorming van de studenten.
 4. lnternationalisering: Wij hechten veel belang aan internationalisering. De opleiding biedt een wereldwijd netwerk aan voor uitwisselingen, waar studenten frequent aan deelnemen. Ze komen ook in contact met bezoekende studenten, lesgevers en onderzoekers.
 5. Studentenwerking: Wij vinden contact met en tussen de studenten belangrijk. Wij organiseren activiteiten om hen samen te brengen, inclusief internationale studenten en brengen hen in contact met de eigen onderzoeksgroepen. MaChT, de vereniging van de masterstudenten materiaalkunde en chemische technologie, draagt hiertoe bij.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. lnstroom van studenten: De inspanningen om de opleiding duidelijk te profileren heeft een positieve impact op het studentenaantal. Niettemin moet hier verder word en op ingezet.
 2. Duurzaamheid: De studenten geven aan dat duurzaamheid wel verwerkt is in de meeste opleidingsonderdelen, maar dat dit vaak niet zo expliciet aan bod komt. We bekijken hoe we dit verder kunnen expliciteren.
 3. lnstroom van buitenlandse studenten: De voorkennis van inkomende studenten is zeer variabel. Deze groep een voorbereidingsprogramma laten volgen is moeilijk omdat onze bachelorvakken enkel in het Nederlands beschikbaar zijn. We streven naar concretere afspraken met uitsturende instellingen.