Master of Science in het sociaal werk

De opleiding Master sociaal werk concentreert zich op de studie van het pedagogisch handelen in de bredere sociale context van instituties en praktijken die sociale en culturele ontplooiing nastreven, zoals bijvoorbeeld het (forensisch) welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk met jeugdigen en volwassenen, de samenlevingsopbouw, interventies in de culturele en vrijetijdssfeer.

De differentiatie tussen een masteropleiding Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde of Orthopedagogiek) en een masteropleiding Sociaal werk laat toe het sociaal-agogisch perspectief binnen de pedagogische wetenschappen uitdrukkelijker te profileren.
Het is mogelijk vanuit diverse academische en professionele bachelors in te stromen in de Master sociaal werk, mits je een voorbereidings- of schakelprogramma volgt.
Het academisch onderzoek in sociaal werk is de basis en is gericht op de constructie van kennis over hoe sociaal werk ingrijpt in de socialisatie van individuen en groepen. De opleiding is gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke visie en verantwoording van sociaal-werkpraktijken, op basis van een concrete analyse en interpretatie van de praktijk van het sociaal werk en van het sociaal beleid waaraan die praktijk mee uitdrukking geeft. Het zal steeds gebeuren in relatie tot de bredere maatschappelijke, filosofische, ethische en sociaal-politieke context waarin het sociaal werk en sociaal beleid ontwikkeld worden.
De opleiding zoekt hierbij de aansluiting met twee centrale tradities binnen het onderzoek over sociaal werk, met name de vooral Angelsaksisch geïnspireerde ‘social policy and social work’-traditie en de ‘Sozialpädagogik’-traditie als een onderscheiden perspectief binnen de pedagogische wetenschappen. Aansluitend heeft de vakgroep sociale agogiek vijf onderzoekslijnen ontwikkeld: de gezinspedagogiek, de sociale pedagogiek, het sociaal werk, interculturele pedagogiek en historische pedagogiek.
Niettegenstaande de sterke nadruk op het academisch onderzoek, wordt er uitdrukkelijk geopteerd voor een integratie van onderzoek, praktijk en theorievorming.

Opbouw

De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen laat de uitdrukkelijke keuze zien voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk, waarin de ‘sociale’ en ‘culturele’ dimensie van het sociaal werk geïntegreerd op elkaar betrokken worden.

Een eerste groep opleidingsonderdelen is vooral methodologisch en onderzoeksgericht. In eerste instantie wordt gefocust op een fundamentele basisvorming in statistiek, onderzoeksmethoden en diverse onderzoeksbenaderingen. In het masterjaar wordt die kennis toegepast in een aantal sociaalwerkthema’s die aansluiten bij recent onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, bv. management van de socialprofitsector, armoede en duurzame ontwikkeling.

Ook de masterproef is te zien als een onderzoeksgericht opleidingsonderdeel. Via je keuze voor een van bovenstaande thema’s - eventueel in aansluiting met je masterproef - kun je een eigen profiel uitwerken binnen de opleiding.

Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component, noodzakelijk voor het volgen van de masteropleiding.
Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage. De praktijkseminaries verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld, maar brengen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in.

Een derde type opleidingsonderdelen verwijst naar de sociaalpedagogische traditie, terwijl een vierde type verwijst naar de meer Angelsaksisch georiënteerde sociaal-werktraditie en naar de inbreng vanuit ‘cultural studies’.

Arbeidsmarkt

De multidisciplinaire Master in het sociaal werk biedt uitgebreide kansen op de arbeidsmarkt.

+++/---

Coördinatie en leiding
Binnen de ruime socialprofitsector kun je coördinerende, leidinggevende en beleidsfuncties uitoefenen in organisaties, voorzieningen en overheidsbesturen en -diensten waar sociaal werkers tewerkgesteld zijn, evenals in steunpunten, koepelorganisaties en andere samenwerkingsstructuren binnen het welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk, cultureel werk, de samenlevingsopbouw en diverse settings en voorzieningen in het (lokaal) sociaal beleid.

Onderzoek en ontwikkeling
Er zijn ook mogelijkheden in het onderzoek, op academisch niveau, evenals in het kader van praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie, en in het kader van redactionele en inhoudelijke taken in wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeks- en samenwerkingsinitiatieven, inclusief de hiermee verbonden vaktijdschriften en publicaties.

Vorming
Vanuit je sociaal-agogische opleiding ben je tevens goed geplaatst om vormingsinitiatieven over diverse thema’s uit het sociaal werk op te zetten en inhoudelijk uit te werken en onderzoeksinzichten in diverse settings van het sociaal werk te implementeren.

Netwerken
Vanuit de multidisciplinaire invalshoek in het opleidingsprogramma ben je ook zeer goed geplaatst om ruimere interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en netwerken op te zetten en ze te leiden, alsook om strategische planningsprocessen op korte en lange termijn te ontwikkelen.