International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

Kwaliteitszorg in eigen regie

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: we leiden onze studenten op tot kritische T-shaped professionals die enerzijds een brede visie hebben op de waardeketen en circulaire economie, maar anderzijds ook voldoende gespecialiseerd zijn in één of enkele specifieke aspecten, zoals (geo)resource exploratie, duurzame chemische procestechnologie en recyclagetechnologie. We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief, innovatief en probleemoplossend te kunnen werken in multidisciplinaire teams.
 2. Talentontwikkeling: als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang je eigen interesses. Ondernemerschap en creativiteit worden sterk gestimuleerd en studenten worden begeleid in de valorisatie van de resultaten van hun thesisonderzoek.
 3. Mondiaal en toekomstgericht: in de opleiding ligt de focus op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen voor mondiale problemen en toekomstige generaties.
 4. Sterke interactie met de niet-academische sector: de verplichte bedrijfsstage en actieve betrokkenheid van de niet-academische sector - ook van buiten Vlaanderen - in de thesissupervisie geven de studenten ruime mogelijkheden om relevante praktijkervaring op te doen.
 5. Toegang tot expertise en infrastructuur: via internationale samenwerking binnen het SINReM en het EIT Raw Materials consortium en netwerkactiviteiten binnen deze consortia krijgen de studenten toegang tot specifieke expertise en infrastructuur (bv. experimentele mijn in Freiberg).

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten, kunnen studenten deelnemen aan een voorbereidingscursus (opfrissing chemie, wiskunde, economie, statistiek, ICT- en labovaardigheden) georganiseerd door het International Training Centre.
 2. Gemotiveerd en divers lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit diverse disciplines met een verschillende geografische en onderwijskundige achtergrond. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van hun onderwijsopdracht.
 3. Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap: in heel wat opleidingsonderdelen worden studenten ondernemersvaardigheden en creatief probleemoplossend vermogen bijgebracht en krijgen ze de ruimte om kritisch te reflecteren en persoonlijke initiatieven te nemen.
 4. Ruimte voor praktijkervaring: de verplichte bedrijfsstage, de actieve betrokkenheid van de niet-academische sector (bedrijven, niet academische onderzoeks- en overheidsinstellingen) - ook van buiten Vlaanderen - in thesissupervisie en de actieve participatie van de niet-academische sector in het sturen en beheren van de opleiding staan borg voor een goede afstemming tussen het profiel van de afgestudeerden en de wensen van de externe stakeholders.
 5. EIT-kwaliteitslabel: bovenop het interne kwaliteitszorgsysteem, zoals beschreven in de consortiumovereenkomst, heeft de opleiding een EIT-kwaliteitslabel, uitgereikt door het European Institute of Innovation & Technology (EIT). Om dit label te kunnen blijven behouden, moet o.a. voldaan zijn aan een aantal vereisten qua betrokkenheid van de niet-academische sector en integratie van ondernemersvaardigheden, innovatie en creativiteit in de opleiding, wat regelmatig geëvalueerd wordt door een externe expertencommissie aangesteld door EIT. Het managementcomité en de opleidingscommissie komen minstens 3 keer per jaar fysiek samen in Uppsala, Freiberg of Gent om o.a. aspecten gerelateerd aan de kwaliteitszorg te bespreken.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Verdere ontwikkeling en implementatie van innovatieve onderwijstechnieken: SINReM heeft de ambitie om gebruik te maken van een brede waaier aan innovatieve en activerende onderwijstechnieken (blended learning, flipped classrooms, netwerkseminaries met videoconferenties, discussies in kleine groepen, virtuele laboratoria, gamificatie). Een deel van het lesmateriaal dient echter nog verder te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
 2. Verdere stroomlijning van de opleiding en afstemming van opleidingsonderdelen: als startende internationale opleiding, waarin studenten in hun eerste jaar zowel in Gent, Freiberg als Uppsala verblijven, moet verder werk gemaakt worden van de afstemming en integratie van verschillende opleidingsonderdelen onderling over de verschillende partnerinstellingen heen, verdere stroomlijning van de opleiding en afstemming van de opleidingsonderdelen op de vereiste begincompetenties. Dit zal tevens gebeuren op basis van de feedback van de eerste SINReM-studenten, die momenteel de opleiding doorlopen.
 3. Uitbouw van masterproefproces: hoewel scripties uitgewerkt en verdedigd worden in de verschillende betrokken partnerinstellingen onder begeleiding van professoren van deze partnerinstellingen streeft SINReM naar een evaluatie van de masterproeven volgens gezamenlijke, consortiumbrede normen en procedures. Deze dienen echter nog verder uitgewerkt en geïmplementeerd te worden, voordat de eerste studenten hun thesis zullen verdedigen.