Master of Science in de industriële farmacie

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Breed en polyvalent programma. De opleiding heeft als doelstelling Masters in de geneesmiddelenontwikkeling, Masters in de farmaceutische zorg, Apothekers te bekwamen in de diverse functies die een Master in de industriële farmacie in een farmaceutisch bedrijf op zich kan nemen. Hiertoe behoren o.m. de productie en analyse van geneesmiddelen, de kwaliteitscontrole, de ontwikkeling van galenische vormen, de registratie van geneesmiddelenpreparaten, het klinisch onderzoek, de regulatory affairs, de marketing van farmaceutische producten,… De opleiding is gericht op de vorming van ‘qualified persons’ maar focust ook breder: de Masters in de industriële farmacie kunnen in een breed spectrum van het industrieel-farmaceutisch veld opereren.
 2. Masterproef in team en met industriële focus. Sinds het in 2016 vernieuwde programma wordt de masterproef ingevuld volgens het concept “Project Oriented Learning” waarbij studenten vertrekken van een probleemstelling gedefinieerd door en relevant voor de farmaceutische industrie. Hierdoor is er een duidelijke industriële focus en link met het werkveld. De studenten werken aan de masterproef in een team gedurende het volledige academiejaar met een intensieve periode van full-time praktisch werk in het bedrijf/de universiteit van 7 weken.
 3. Research gebaseerd onderwijs. Kenmerkend voor de farmaceutische industrie zijn de snel veranderende inzichten die nieuwe onderzoeksmethoden, resultaten, gezondheidsproducten en maatschappelijke golven in de farmaceutische industrie genereren. De student wordt ingebed in deze continue farmaceutisch industriële innovatieve ontwikkelingen en uitdagingen (door continue interactie met de farmaceutische industrie tijdens de opleiding). Deze benadering leert de studenten een levenslange onderzoekende, bijstuderende en kritische houding aan te nemen.
 4. Inbreng van externe stakeholders in de opleiding en werkveldervaring. In verschillende opleidingsonderdelen is er een belangrijke inbreng van experten uit het werkveld. Ook de bedrijfsbezoeken en de ‘industriële’ invulling van de masterproef dragen bij tot de werkveldervaring.
 5. De interuniversitaire organisatie laat een bundeling van onderzoeks- en onderwijsexpertise uit de vier Vlaamse universiteiten toe. De gastprofessoren brengen aanzienlijke beroepservaring uit hun vakgebied mee.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. De praktijkgerichte opleiding bereidt goed voor op de instap in het werkveld. Tewerkstelling. De tewerkstellingsmogelijkheden voor Masters in de industriële farmacie zijn uitermate rooskleurig. De afgestudeerden zijn goed voorbereid op de instap in het werkveld. Ze blijken er zeer snel een gepaste job te vinden, in diverse functies en sectoren van de farmaceutische industrie (vaak overigens in het bedrijf van hun stage).
 2. De deskundigheid en de motivatie van de staf. De docenten leggen een goede onderwijskundige en vakinhoudelijke deskundigheid aan de dag. Hun grote engagement bestendigt de kwaliteit van de opleiding. De door de Kwaliteitscel Onderwijs van de UGent georganiseerde onderwijsevaluaties worden gebruikt als instrument voor de permanente controle op de onderwijskundige kwaliteiten van de docenten. (bevinding visitatiecommissie 2010 & onderwijsevaluaties)
 3. Onderwijs en onderzoek. De ZAP-leden zijn sterk betrokken bij het onderzoek in de vakgebieden die ze doceren.
 4. Selectie van studenten. De adequaatheid van de selectie van de studenten garandeert een goede kwaliteit van de afgestudeerde masters in de industriële farmacie. Jaarlijks vindt een selectie van de kandidaten plaats op basis van hun studiecurriculum en het slagen voor een schriftelijke test. Het invoeren van de selectie was tevens een voorwaarde voor het kwaliteitsvol kunnen invullen van de masterproef.
 5. Aanspreekbaarheid. De studentenaantallen maken een onmiddellijk en persoonlijk contact mogelijk tussen de docenten en de studenten. Gezien de studentenaantallen, kunnen de studenten in kleinere seminariezalen de lessen volgen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Uniformiseren van de begeleiding tijdens de masterproeven. De opleiding zal zorgen voor een meer uniforme begeleiding tijdens de masterproeven. Ook de mogelijkheid tot het ontwikkelen van duidelijke criteria/feedbackformulieren (of andere tools) zal bekeken worden.
 2. Organisatie. De organisatie van lessen/examens op de vier universiteiten heeft veel tijdsintensieve verplaatsingen voor de studenten als gevolg. De opleiding wil streven naar alternatieve onderwijsvormen (dan het hoorcollege). De mogelijkheid om online lessen aan te bieden, zal door de opleiding onderzocht worden.
 3. Positionering van de manama industriële farmacie. De opleiding zal de positionering van de manama industriële farmacie tegenover de master in de geneesmiddelenontwikkeling blijven bewaken. De opleiding wil de vooropleidingen blijven onder de loep houden om verschillen in voorkennis beter in kaart te brengen en om er op te anticiperen tijdens de lessen van de manama. Bovendien zal de opleiding, via regelmatig contact met alumni/het werkveld, de vinger aan de pols houden i.v.m. de noden inzake de aansluiting op de arbeidsmarkt.

  

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.