Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen

Moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele handelen en denken in de breedste zin van het woord. Naast een grondige theoretische benadering is ook inzicht in de concrete morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen belangrijk.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding Moraalwetenschappen vertrekt vanuit de ambitie om morele problemen op een geïntegreerde manier te benaderen. Vragen naar het goede handelen moeten steeds zowel ethische inzichten in rekening brengen als de concrete omstandigheden waarbinnen gehandeld wordt. Je wordt daarom grondig theoretisch gevormd: je bestudeert hoe de filosofie in het algemeen en de ethiek in het bijzonder moreel denken benaderen. Tegelijkertijd bestudeer je ook hulpwetenschappen als economie, sociologie en psychologie. Daarmee verwerf je concreter inzicht in hoe individuen en groepen denken, redeneren en zich gedragen, en hoe ze daarin evolueerden in de loop der tijden. Beide opleidingspijlers monden uit in een geïntegreerde wijsgerige én empirische studie van normen, waarden en levensbeschouwingen. Om die integratie te verwezenlijken word je in de bacheloropleiding ook geschoold in de basis van kwantitatief en kwalitatief moraalwetenschappelijk onderzoek. Als moraalwetenschapper kan je je ontplooien tot een kritische burger die een beargumenteerde visie kan geven op complexe maatschappelijke problemen. Ook de wijsgerige ethiek streeft naar een gelijkaardig kritisch burgerschap, maar de moraalwetenschappen zijn vaak toepassingsgerichter door hun focus op de concrete empirische omstandigheden waarin morele problemen naar voren komen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Heb je vooral interesse in ethisch denkwerk? Sta je wel vaker stil bij het onrecht dat je om je heen ziet? Denk je na over rechtvaardigheid als leidraad voor de samenleving en hoe die vorm moet krijgen? Vraag je je af wat waarden als vrijheid, respect, diversiteit en zelfbeschikking precies inhouden? Dan is de opleiding Moraalwetenschappen een optie voor jou. Als moraalwetenschapper ben je de kritische stem bij persoonlijke en maatschappelijke keuzes die alle mensen aangaan. In de opleiding leer je hoe je inzichten uit de moraalfilosofie combineert met wetenschappelijke onderzoeksmethodes om morele kwesties zorgvuldig uit te spitten en een gegrond standpunt in te nemen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding Moraalwetenschappen duurt drie jaar. Je wordt in die periode eerst algemeen gevormd en specialiseert je vervolgens steeds meer.

Je eerste bachelorjaar biedt je in de eerste plaats een inleiding in de menswetenschappen. Samen met studenten uit andere opleidingen volg je een aantal algemeen vormende vakken die je introduceren in de basisbegrippen van onder meer de literatuur en de psychologie. Daarnaast krijg je een basisopleiding in de wijsbegeerte, maar dan met de specifieke nadruk op moraalwetenschappelijke vakken waarin ook hedendaagse theorieën uitgebreid aan bod komen.

Vanaf je tweede bachelorjaar diep je de leerstof uit je eerste jaar verder uit, en bestudeer je een aantal hulpwetenschappen. In je derde bachelorjaar zet je die verdiepende specialisatie voort. Verder neem je in het tweede en derde bachelorjaar telkens een aantal studiepunten van je minor op, een coherente groep vakken uit een of meer andere disciplines. Zo verzeker je je van het onmisbare contact met niet-wijsgerige wetenschappen. In sommige gevallen kan je via die minor makkelijker overstappen naar een andere master.

Tijdens je drie bachelorjaren krijg je ook methodologische vakken. Daarin maak je niet alleen kennis met algemene wijsgerige, maar ook met specifiek moraalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Je leert informatie op te zoeken en te evalueren, probleemstellingen te formuleren, teksten kritisch te lezen in functie van je vraagstelling en tot slot je bevindingen schriftelijk en mondeling te presenteren. Die vaardigheden kan je meteen gebruiken voor de bachelorproef in je derde bachelorjaar. Daarin werk je zelfstandig een onderzoeksproject uit onder de begeleiding van een promotor.

  • Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in je masteropleiding. De master Moraalwetenschappen legt de klemtoon op de toegepaste ethiek en een grondige studie van actuele vraagstukken uit de moraalwetenschap, maar biedt ook keuzeruimte. Ook in deze opleiding is de masterproef de bekroning van je studies. Blijk je een uitstekende student wijsbegeerte of moraalwetenschappen? Dan kan je je ook aanbieden voor de tweejarige interuniversitaire onderzoeksmaster in de wijsbegeerte.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Met een opleiding in de moraalwetenschappen stippel je meestal geen rigide weg uit naar één welbepaalde job. Enkel indien je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de afgestudeerden in de moraalwetenschappen in tal van sectoren aan het werk zijn: bij de overheid, een ngo, bij een financiële instelling of in de media, de culturele sector of de ICT-sector. Omdat maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke rol speelt in de loopbaankeuze komen ze ook vaak in de hulpverlenings- of vormingssector terecht.

Een lijst met concrete beroepen vind je hier.