Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen (sociale agogiek)

Elke mens moet vaardigheden en inzichten ontwikkelen om adequaat om te gaan met de omgeving waarin men leeft, leert en werkt. Het studiedomein richt zich tot het onderzoeken van de manieren waarop je die verwerving en verdere ontwikkeling optimaal kan ondersteunen via opvoeding, onderwijzen, begeleiden, opleiden ...

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Hoe kan je leerkrachten begeleiden die werken met ‘moeilijke’ jongeren? Hoe zit het met de kwaliteit van de kinderopvang? Hoe werk je een kindvriendelijk museum uit en hoe maak je dat een vakantiekamp méér is dan een babysitoplossing? Wat is multiculturaliteit en hoe zit het met de vluchtelingenstroom? ? Hoe krijgt inclusief onderwijs vorm in de praktijk? Welke begeleidingen zijn mogelijk voor diverse verslavingen? Hoe kan je ouders het beste ondersteunen in uitdagende opvoedingssituaties? Wat is de invloed van toenemende armoede op opvoeding en onderwijs?

Al die vragen illustreren het brede domein van de pedagogische wetenschappen. De traditionele omschrijving van pedagogiek is de wetenschappelijke studie van de opvoeding van kinderen. Pedagogiek beperkt zich echter niet tot kinderen en ook niet tot opvoeding. Mensen, zowel individuele kinderen en volwassenen als groepen, maken deel uit van een complexe omgeving en leren daarmee adequaat omgaan. Hiervoor hebben ze bepaalde vaardigheden, houdingen en inzichten nodig die ze moeten verwerven en verder ontwikkelen. Hierin ligt de taak van de pedagoog: het ondersteunen bij de verwerving en verdere ontwikkeling van die vaardigheden door opvoeden, onderwijzen, begeleiden, opleiden … Als pedagoog in spe bestudeer je ondersteuningsvraagstukken. Met behulp van wetenschappelijke methoden en aan de hand van onderzoeksresultaten zoek je naar antwoorden.


Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Voor de opleiding pedagogische wetenschappen heb je geen specifieke voorkennis nodig. Je hebt wel een uitgesproken maatschappelijke interesse en levendige belangstelling voor anderen: voor kinderen en ouderen, voor individuen en groepen en voor het gehele maatschappelijke gebeuren.

Als pedagoog bestudeer je de mens op een fundamentele manier en verzamel je zo mensenkennis. Daarbij staat de objectiviteit van de waarneming centraal om de eigen subjectieve indrukken te kunnen overstijgen. Dat veronderstelt een kritische houding tegenover de gebruikte onderzoeksmethodes én tegenover jezelf.

Tijdens de opleiding ga je allerlei attitudes en vaardigheden aanscherpen. Dat je geduldig en respectvol kan omgaan met anderen is een evidente basisvaardigheid. Daarnaast toon je een permanente bereidheid tot bijscholing. Als toekomstig pedagoog moet je diverse data juist kunnen interpreteren en analyseren. Daarom zet de opleiding sterk in op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Met je voorkennis wiskunde uit het secundair onderwijs beschik je normaal gezien over voldoende basis voor de statistische opleidingsonderdelen.

Structuur

  • Bachelor

De bachelor is opgebouwd rond algemene opleidingsonderdelen waarbinnen vijf lagen te onderscheiden zijn: een methodologische basis, een ondersteunende laag, een pedagogische kern, een praktijklaag en een deontologische laag. Je komt in contact met innoverende en activerende werkvormen die je uitdagen je leerproces in eigen handen te nemen. In het derde jaar is het programma gedifferentieerd in functie van de afstudeerrichtingen.

  • Master

De masteropleiding leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening. De bachelor pedagogische wetenschappen biedt toegang tot twee onderscheiden masteropleidingen met elk een eigen opbouw en finaliteit. Met name de Master in de pedagogische wetenschappen (met twee afstudeerrichtingen) en de Master in het sociaal werk (mits je een voorbereidingsprogramma volgt).

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

De opleiding tot pedagoog biedt een ruime waaier van arbeidsmogelijkheden. Belangrijk hierbij is het feit dat de opleiding een evenwicht biedt tussen een algemene opleiding en een zekere specialisatie via de opties.

Pedagogiek en onderwijskunde
Voor onderwijskundigen bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van opleiding en vorming. Afhankelijk van de plaats waar je werkt, ligt het accent meer op het ontwerpen van programma’s, beleidsadvisering, begeleiding van leerkrachten, ondersteuning van scholen en instellingen of meer op het onderzoek.

Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi)residentiële voorzieningen, in de zorg voor personen met een beperking, ze verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolorganisaties. De jeugdhulpverlening en jeugdbescherming is ook een mogelijke tewerkstellingssector.

Sociale Agogiek/Sociaal Werk
Voor de sociale agogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening. Sociaal agogen vind je bv. bij de gemeentelijke, provinciale of centrale besturen of bij semiofficiële diensten (VDAB, OCMW, Bijzondere Jeugdzorg). Agogen komen ook in het onderwijs terecht. Je kan betrokken zijn bij her- en bijscholingsinitiatieven of je bent actief in het vormingwerk. Er zijn ook mogelijkheden in gesubsidieerde organisaties of privébedrijven.

Voor alle pedagogen vormt het onderzoek een belangrijke afzetmarkt. Dat onderzoek kan kaderen binnen een academische context, maar ook voor o.a. de overheid in het kader van beleidsvoorbereiding.

Op de website van de faculteit vind je getuigenissen over de beroepsmogelijkheden.