Master of Science in het sociaal werk

De masteropleiding sociaal werk concentreert zich op de studie en ontwikkeling van kwaliteitsvolle sociaalwerkpraktijken. Het zijn praktijken die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en emancipatie van mensen bevorderen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Bij de ontwikkeling van kwaliteitsvolle sociaalwerkpraktijken staan de principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit centraal. Deze praktijken krijgen vorm in een diversiteit van organisaties en contexten zoals algemeen welzijnswerk (werken met thuislozen, gedetineerden, slachtoffers van misdrijven, personen in armoede ...), jeugdhulp, jeugdwerk, buurtwerk, sociaalartistieke praktijken, vluchtelingenwerk, kinderopvang, ouderenzorg en onderwijs.

De opleiding besteedt aandacht aan hoe praktijk, beleid en onderzoek vorm krijgen, maar ook aan diverse sociale problemen en nieuwe uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt en die een belangrijke invloed hebben op de leefwereld van mensen. Denk bijvoorbeeld aan armoede, sociale ongelijkheid, migratie, uitdagingen rond duurzaamheid, en tendensen van criminalisering en individualisering. De academische master sociaal werk is gericht op het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve houding en persoonlijke visie op deze actuele maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de opleiding krijgen studenten theoretische kaders en vaardigheden aangereikt om sociaalwerkpraktijken, beleid en onderzoek beter te begrijpen en mee vorm te geven. Het beroepsprofiel van de sociaal werker is niet eenduidig vast te leggen, maar krijgt vorm in een diversiteit van professionele settings.

De masteropleiding sociaal werk biedt je een academische vorming, gericht op het competent pedagogisch ondersteunen van individuen en groepen in het brede sociaalwerkveld. Het pedagogisch handelen binnen de diverse settings is geïnspireerd op vijf krachtlijnen die beschouwd kunnen worden als het DNA van sociaal werk: nabijheid, politiserend werken, procesmatig werken, generalistisch werken en verbindend werken. De opleiding gaat dus zowel om het leren ondersteunen van mensen als het leren analyseren en bevragen van maatschappelijke vraagstukken. De verbinding tussen individueel en structureel werken vormt een belangrijk aandachtspunt binnen de opleiding.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De academische masteropleiding sociaal werk legt in het werken met de studenten de nadruk op de integratie van onderzoek, praktijk en theorievorming. Het is mogelijk vanuit diverse academische en professionele bacheloropleidingen in te stromen in de master sociaal werk, na het volgen van een voorbereidingsprogramma (voor studenten met een academische bachelor) of een schakelprogramma (voor studenten met een professionele bachelor).

De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen toont de uitdrukkelijke keuze voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk. Een eerste groep opleidingsonderdelen is methodologisch en onderzoeksgericht met aandacht voor fundamentele basisvorming in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component. Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage. De intervisies verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld. Studenten kunnen zowel stage doen in het binnen- als buitenland. Een derde type opleidingsonderdelen focust zich op de inhoudelijke verdieping en verbreding van voor het sociaal werk relevante theorieën en praktijken. Denk daarbij onder meer aan sociaalwerktheorieën, sociale pedagogiek, management in de zorg, gemeenschapsvorming, sociaal recht en sociale zekerheid, duurzaamheid, sociaal beleid, migratie, armoedebestrijding, kinder- en mensenrechten en sociaalruimtelijke vraagstukken.
Als sluitstuk van de opleiding is er de masterproef. Daarin voer je onder begeleiding een individueel en origineel onderzoek over een thema naar keuze.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De masteropleiding in het sociaal werk biedt uitgebreide kansen op de arbeidsmarkt.
Binnen de publieke en private sector kun je coördinerende, leidinggevende en beleidsfuncties uitoefenen. Afgestudeerden gaan aan de slag bij steunpunten, koepelorganisaties en andere samenwerkingsstructuren binnen de jeugdzorg, het welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk, het vluchtelingenwerk, de zorg voor personen met een beperking, de kinderzorg, de samenlevingsopbouw en diverse settings en voorzieningen in het (lokaal) sociaal beleid. Bijvoorbeeld: pedagogisch coördinator in een jeugdzorgvoorziening, beleidscoördinator welzijn in een gevangenis, coördinator van kinderopvang, stafmedewerker bij de jeugddienst, educatief medewerker sociaalartistieke praktijken, coördinator van een armoedevereniging, trajectbegeleiders ter ondersteuning van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, beleidsmedewerker vluchtelingenwerk, leerlingenbegeleider of medewerker binnen een departement van de Vlaamse overheid.
Er zijn ook mogelijkheden voor masters sociaal werk in het onderzoek, op academisch niveau, evenals in het kader van praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Bijvoorbeeld: onderzoeker aan hogeschool of universiteit, stafmedewerker bij koepelorganisaties of medewerker van de studiedienst van een politieke partij.
Vanuit je masteropleiding sociaal werk ben je tevens goed geplaatst om vormingsinitiatieven over diverse thema’s uit het sociaal werk op te zetten en inhoudelijk uit te werken en om praktijken te ontwikkelen en te implementeren. Bijvoorbeeld: medewerker binnen drugspreventiecampagne, vluchtelingenwerk, schuldbemiddelingprojecten of time-outprojecten, pedagogisch verantwoordelijke in de jeugdzorg, kwaliteitscoördinator …

Op de website van de faculteit vind je getuigenissen over de beroepsmogelijkheden. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord