Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen

De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. Ze doet dat in eerste instantie door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen, zowel in het heden als in het verleden. Die kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van de zogenaamde hulpwetenschappen zoals geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie. Tijdens de opleiding wordt ook de brug tussen beide pijlers gelegd en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen. Met behulp van die basis kun je je ontplooien tot een kritische burger die in staat is om een beargumenteerde visie te geven op de complexe problemen van onze samenleving. Wijsgerige ethiek en moraalwetenschappen hebben die kritische opdracht met elkaar gemeen. De moraalwetenschappen zijn echter meer toepassingsgericht. Ze streven overal concrete resultaten na voor opvoeding, onderwijs, vorming, hulpverlening, politiek …

Voor wie?

Als je je aangetrokken voelt tot de studies van Moraalwetenschappen dan heb je een sterke interesse in levensproblemen en maatschappelijke evoluties. Daarnaast mag je niet opzien tegen heel wat zelfstandig werk. Je hebt veel lectuur te verwerken, en er wordt verwacht dat je teksten en situaties kritisch gaat analyseren waarbij je uiteraard een eigen visie ontwikkelt. Je kiest dus voor een richting waar kritische ingesteldheid tot de basisuitrusting behoort. Dat veronderstelt dat je openstaat voor de meest uiteenlopende visies en ideeën zonder angst voor die ‘vrijheid’. Daarenboven biedt de opleiding moraalwetenschappen door haar veelzijdigheid ook ruimte voor persoonlijke interesse. Jouw inbreng is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Niet verwonderlijk dat de studies vooral kritische mensen aantrekken, die bereid zijn hun zekerheden in vraag te stellen en wetenschappelijk te herdenken.

Opbouw

  • Bachelor

Je start het eerste jaar met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). Als toekomstige moraalwetenschapper krijg je een basisopleiding in de Wijsbegeerte. De klemtoon ligt echter op specifiek moraal-wetenschappelijke cursussen waarbij ook hedendaagse theorieën uitgebreid aan bod komen. Daarnaast worden een aantal hulpwetenschappen bestudeerd. Als moraalwetenschapper maak je uiteraard kennis met de wijsgerige onderzoeksvaardigheden, maar daarnaast zijn er ook vakken voorzien die je specifieke moraalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden bijbrengen. Er is ruimte voor een persoonlijke invulling via een minor voor 30 studiepunten. De minor wordt verdeeld over het tweede en het derde jaar. De minor verzekert het onmisbare contact met andere wetenschappen. Bovendien is het in sommige gevallen mogelijk om dankzij de gekozen minor over te stappen naar een andere master (na het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor). In de derde bachelor werk je aan je bachelorpaper waarin je de vaardigheden die je tijdens je bachelorstudie hebt verworven kan aanwenden in een in samenspraak met je promotor gekozen onderzoeksdomein.

  • Master

In de master moraalwetenschappen wordt de moraalwetenschappelijke en ethische specialisatie voortgezet. In de master ligt de klemtoon vooral op een grondige studie van actuele vraagstukken uit de moraalwetenschap, hoewel ook de historische dimensie aan bod komt. Ook hier zijn een aantal keuzemogelijkheden voorzien. Uitstekende studenten Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen kunnen zich ook aanbieden voor de tweejarige interuniversitaire Onderzoeksmaster in de Wijsbegeerte.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Waarheen?

Met een opleiding in de moraalwetenschappen stippel je meestal geen rigide weg uit naar één welbepaalde job. Enkel indien je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de afgestudeerde moraalwetenschapper ook terecht komt in culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke en andere organisaties, en zelfs in minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen of in de bedrijfswereld. Een lijst met concrete beroepen vind je terug op www.philosophy.ugent.be.