Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

Een filosoof stelt voordurend kritische vragen over de mens, de wereld en de samenleving en zal proberen ze vanuit alle relevante invalshoeken te belichten. De filosoof neemt geen genoegen met simpele antwoorden maar gaat steeds verder op zoek naar diepere drijfveren en rationele verklaringen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Wijsbegeerte start met verwondering. Een filosoof stelt voortdurend kritische vragen over de mens, de wereld en de samenleving en zal pogen die vanuit alle relevante invalshoeken te belichten.

De verwondering resulteert in een volgehouden vraag naar de kwaliteit van argumentatie. De filosoof neemt geen genoegen met simpele antwoorden maar gaat steeds verder op zoek naar diepere drijfveren en rationele verklaringen. Voor de filosoof is er geen absoluut eindpunt, maar staat de rationele zoektocht naar inzichten en het stellen van nieuwe vragen voorop.

De grote filosofen hebben sedert de oudheid een belangrijke invloed op het denken uitgeoefend. De opleiding in de wijsbegeerte bestaat dan ook voor een groot deel uit een kritische ontleding van de antwoorden die werden en worden gegeven op fundamentele vragen.

Naast de grondige historische studie van wijsgerige teksten wordt ook een sterke klemtoon gelegd op de kritische reflectie op actuele problemen, zowel wat betreft ethiek, epistemologie als andere wijsgerige disciplines. De grondige studie van de historisch belangrijke denkers, gekoppeld aan aandacht voor actuele problemen zorgt ervoor dat je als student wijsbegeerte kritisch en autonoom argumenten leert formuleren. Op die manier kun je je bijdrage leveren in actuele en maatschappijkritische debatten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Ben je altijd al een doordenker geweest? Zie je niet op tegen veel lectuur en zelfstandig werk? Boeit het je om je te verdiepen in de soms eeuwenoude teksten van grote filosofen? Heb je een levendige interesse voor levensproblemen en maatschappelijke thema’s? Ben je kritisch ingesteld en kun je aanvaarden dat filosofie niet zozeer draait om het geven van antwoorden dan wel om het verder uitdiepen van vragen?

Antwoord je volmondig ja op bovenstaande vragen, dan is Wijsbegeerte de juiste studierichting voor jou!

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Het programma is opgebouwd vanuit de idee dat je eerst kennis en inzicht moet verwerven in algemene zin om je daarna meer te specialiseren.

  • Bachelor

Het eerste jaar start met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). Daarnaast worden opleidingsspecifieke vakken aangeboden, georganiseerd in vier hoofdmodules, resp. Logica, kennis en wetenschap; Mens, ethiek en esthetiek; Geschiedenis en tekst; en Vaardigheden en methodiek.

Er wordt over de drie bachelorjaren heen ruimte voorzien voor methodologische vakken waarin je zal kennismaken met algemene en specifiek wijsgerige onderzoeksvaardigheden zoals het opzoeken en evalueren van informatie, het formuleren van probleemstellingen, het kritische lezen van teksten in functie van je vraagstelling, het schriftelijk uitwerken en (ook mondeling) presenteren van je bevindingen.

Vanaf het tweede jaar bachelor wordt een begin gemaakt met de meer uitdiepende en specifieke invulling van de studie, opnieuw georganiseerd in de vier hoofdmodules. Er wordt meer aandacht besteed aan praktische toepassingen van filosofische inzichten, alsook aan de tekststudie.

Je kiest ook een minor met vakken die niet uit het programma Wijsbegeerte komen. De minor wordt verdeeld over het tweede en het derde jaar. De minor verzekert het onmisbare contact met de niet-wijsgerige wetenschappen. Bovendien is het in sommige gevallen mogelijk om dankzij de gekozen minor over te stappen naar een andere master (na het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor).

In de derde bachelor werk je aan je bachelorpaper waarin je de vaardigheden die je tijdens je bachelorstudie hebt verworven kan aanwenden in een in samenspraak met je promotor gekozen onderzoeksdomein.

  • Master

In de master wijsbegeerte zet de specialisatie zich voort, enerzijds door de combinatie van filosofische optievakken en vakken die niet uit het programma wijsbegeerte komen, anderzijds door het aandeel van de masterproef. De filosofische optievakken betreffen specialistische vakken, die best gekozen worden in aansluiting met de masterproef, en die in de meeste gevallen nauw aansluiten bij lopend doctoraatsonderzoek in de vakgroep.

Uitstekende studenten Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen kunnen zich ook aanbieden voor de tweejarige interuniversitaire Onderzoeksmaster in de Wijsbegeerte.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Met een opleiding in de filosofie stippel je meestal geen rigide weg uit naar één welbepaalde job. Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding.

Uit onderzoek is gebleken dat de afgestudeerde wijsgeer ook terechtkomt in culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en zelfs in minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen of in de bedrijfswereld.

Een lijst met concrete beroepen vind je hier.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord