Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: De opleiding wijsbegeerte is een plaats waar studenten gevormd worden om op een systematische en kritische manier te reflecteren over een brede waaier van problemen waar klassieke mens-, maatschappij- en natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden geen antwoord op bieden. De vormen die deze reflectie kan aannemen zijn even divers als de problemen die behandeld kunnen worden. De opleiding wijsbegeerte aan de UGent biedt dan ook geen pasklare antwoorden, maar helpt de studenten om de filosofische instrumenten te ontwikkelen waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan.
 2. Maatschappelijke betrokkenheid: Filosofie staat altijd in de samenleving. De studenten leren om genuanceerd na te denken over actuele problemen en worden uitgedaagd om daarover een beredeneerde positie in te nemen. Ze leren omgaan met een diversiteit aan waarden en vooronderstellingen. Ze worden ook verplicht om de grenzen van de eigen discipline, wijsbegeerte, te verlaten door het opnemen van een minor in een andere discipline, en worden er zo op voorbereid om in een interdisciplinaire context te functioneren.
 3. Talentontwikkeling: Een belangrijk onderdeel van de filosofische gereedschapskist bestaat uit argumentatieve en communicatieve vaardigheden. De studenten worden tijdens de opleiding grondig getraind in het analyseren en formuleren van argumenten. Daarbij nemen talrijke en diverse schrijfopdrachten een belangrijke plaats in. Daarnaast leren studenten mondelinge uiteenzettingen te geven en op een constructieve manier te debatteren en samen te werken. Door het schrijven van een bachelor- en masterproef bewijzen de studenten dat ze in staat zijn om zelfstandig onderzoek over complexe filosofische vragen uit te voeren.
 4. Onderzoeksgebaseerd: Doorheen de opleiding verwerven de studenten inzicht in belangrijke concepten en theorieën uit verschillende deeldomeinen van de filosofie (zoals de ethiek, esthetica, kennisleer, wetenschapsfilosofie, logica, metafysica, politieke filosofie, …), en leren die op een adequate manier gebruiken. Daarbij is er voldoende aandacht voor verschillende stijlen van filosoferen. Er wordt ook een belangrijke plaats gegeven aan de geschiedenis van het filosofisch denken. Door een grote hoeveelheid historische teksten te lezen worden de studenten geoefend in het interpreteren van complexe teksten, en leren ze de rijkdom van de filosofische traditie uit de eerste hand kennen.
 5. Na de studie: De afgestudeerde filosoof kan problemen scherp en helder analyseren. Zij heeft geen schrik om in abstracte termen na te denken en kan dit op concrete situaties toepassen. Ze ziet snel wat de sterktes en zwaktes van voorgestelde argumenten zijn. Ze kan informatie van verschillende aard op een creatieve manier integreren. Ze maakt zich gemakkelijk andere manieren van denken eigen, en begrijpt het belang van vooronderstellingen in de confrontatie tussen verschillende perspectieven. Ze is sterk in schriftelijke en mondeling communicatie over complexe problemen.

   

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Durf divers te denken: Uit de opleidingsevaluaties blijkt dat de studenten de multiperspectivistische invalshoek waarderen. Door het aan bod komen van verschillende invalshoeken, zo stelt een student het, wordt dit ook in het dagelijkse leven een mechanisme waardoor men de complexiteit van situaties beter kan inschatten en verwoorden.
 2. Durf origineel en vernieuwend te denken: de onderzoeksoutput van de lesgevers is internationaal gericht en zeer hoog. Dat draagt bij tot het sterk onderzoeksgebaseerd karakter van het onderwijs. Ook de studenten appreciëren de brede waaier aan aangeleerde (onderzoeks)competenties
 3. Durf zelf en kritisch te denken: De studenten waarderen dat de opleiding het zelfstandige en kritische denken aanspoort. Een student stelde dat de opleiding het kritische vermogen om steeds verder te vragen aanwakkert en daardoor “niets minder dan het ‘credo’ van onze universiteit (…) ‘durf denken’” centraal stelt.
 4. Durf samen te denken: De studenten waarderen de de aanspreekbaarheid van de docenten. Er bestaat weinig afstand en afstandelijkheid tussen de docenten en studenten. Ook het professionalisme, de didactische kwaliteiten en de vakkennis worden gewaardeerd.
 5. Durf jezelf in vraag te stellen: naar aanleiding van de vorige visitatieronde werd een breed gedragen actieplan uitgewerkt waarin de kwaliteitsbewaking werd geoptimaliseerd en het programma werd herzien. Zo werden o.a. jaarvakken en een bachelorproef ingevoerd; wordt blijvend aandacht gegeven aan de diversiteit van de onderwijs- en evaluatievormen en is de verdeling van de studielast verbeterd. De samenhang en inhoudelijke afstemming is hierdoor verbeterd.

   

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Hoewel de maatschappelijke betrokkenheid tot de kernidentiteit van de opleiding behoort dient de opleiding erover te waken dat dit zich ook voldoende vertaalt in de vakinhouden en de uitwerking van het programma.
 2. De opleiding dient erover te waken dat de inhoudelijk en programmatisch nagestreefde inter- en multidisciplinariteit niet omslaat in eclectisme en een verlies aan diepgang en inhoudelijke coördinatie. Uiteraard heeft iedereen zijn of haar specialisme en onderzoeksprofiel, maar de opleiding dient erover te waken dat een inhoudelijk voldoende rijk en kwalitatief palet wordt aangeboden.
 3. Onderzoeksgebaseerd onderwijs is de kern van het universitaire onderwijs en in het recente visitatierapport werd gesteld dat de opleiding een sterk onderzoeksprofiel heeft gekregen. De opleiding dient erover te waken dat dit de maatschappelijke geëngageerdheid niet in het gedrang brengt.