Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Logopedische/ audiologische professional: Het gespecialiseerd opleidingsteam leidt studenten op tot maatschappelijk gedreven experten in alle domeinen van de logopedische/audiologische zorg.
 2. Wetenschapper in de logopedie/audiologie : Studenten ontwikkelen tijdens de opleiding de wetenschappelijke kritische vaardigheid tot het creatief genereren en toepassen van logopedische/audiologische kennis.
 3. Sterke integratie logopedische/audiologische theorie en praktijk: Het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal werkcolleges, practica en stages waarin de theoretische kennis uit de interactieve colleges wordt ingeoefend. De opleiding beschikt over gespecialiseerde practicalokalen waarbij de nieuwste technologische ontwikkelingen in de logopedie/audiologie gebruikt worden.
 4. Creatieve communicator: De opleiding begeleidt de student in het ontwikkelen van de rol van professionele en academische communicator in de logopedie/audiologie met aandacht voor multiperspectivisme en kritische zelfreflectie.
 5. Talentontwikkeling: De studenten krijgen keuzemogelijkheid in het samenstellen van hun studieprogramma in functie van de ontwikkeling van hun eigen talenten. Op basis van individuele interesses en talenten kan een student bepaalde vakken kiezen (m.b.t. logopedie/audiologie, management en onderwijs); een welbepaald onderwerp uitwerken via de masterproef . Er zijn ook verschillende mogelijkheden op gebied van stage en internationale uitwisselingen.topic masterproef), internationaliseringmogelijkheden en stage aangeboden.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gespecialiseerde afstudeerrichtingen: De opleiding heeft sinds haar ontstaan twee sterk uitgebouwde afstudeerrichtingen (logopedie en audiologie) met gespecialiseerde opleidingsonderdelen, stages, masterproef en internationaliseringstrajecten.
 2. Innoverend programma: De opleiding heeft een heldere en volledige visie op de leerresultaten van de afstudeerrichtingen logopedie en audiologie. Het beoogd eindniveau is duidelijk afgestemd op de (inter)nationale eisen binnen de logopedische/audiologische sector. De laatste nieuwe academische en maatschappelijke tendensen worden steeds verwerkt in het programma. met een dynamische integratie van de laatste nieuwe academische en maatschappelijke tendensen.
 3. Enthousiast betrokken opleidingsteam: De opleiding wordt gedragen door sterk gemotiveerde lesgevers uit verschillende disciplines. De lesgevers combineren hun deskundige onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en blijven zich voortdurend inzetten om aantrekkelijke interactieve lessen aan te bieden.
 4. Studenten hebben een stem: De studenten worden actief geïntegreerd in het bewaken van de kwaliteit van de opleiding door te zetelen in diverse raden en commissies. Het persoonlijk contact tussen de studenten en het opleidingsteam zit in het DNA van de opleiding logopedie en audiologie.
 5. Persoonlijke ruimte: Studenten krijgen de kans om zich maximaal te ontplooien. Studenten kunnen extra begeleiding krijgen (monitoraat, zorgtraject,..), kunnen instappen in een honours programma (voor het verwerven van extra competenties) en kunnen zich specialiseren in bepaalde topics.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Interprofessionaal werken: De opleiding bouwt het interprofessioneel werken met andere gezondheidswerkers zoals artsen, psychologen, tandartsen, kinesisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, enz. in de toekomst verder sterk uit.
 2. Realistische verwachtingen van de student: De academische opleiding logopedie en audiologie streeft naar de maximale ontplooiing van de professionele vaardigheden op de stage (het werkplekleren). De opleiding wil de studenten blijvend informeren en sensibiliseren om zich het juiste verwachtingspatroon van een academische opleiding eigen te maken.
 3. Een waaier van mogelijkheden op vlak van internationalisering: De opleiding verkent de verdere uitbouw van de interculturele en internationale aspecten binnen de opleiding.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.