Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)

Elke mens moet vaardigheden en inzichten ontwikkelen om adequaat om te gaan met de omgeving waarin men leeft, leert en werkt. Het studiedomein richt zich tot het onderzoeken van de manieren waarop je die verwerving en verdere ontwikkeling optimaal kan ondersteunen via opvoeding, onderwijzen, begeleiden, opleiden ...

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Hoe kun je leerkrachten begeleiden die werken met ‘moeilijke’ jongeren? Hoe zit het met de kwaliteit van de kinderopvang? Hoe kun je leerlingen ondersteunen om hun leren zelf in handen te nemen? Wanneer spreek je van een kindvriendelijk museum? Hoe werkt onderwijs aan identiteitsvorming? Hoe beïnvloedt het M-decreet de klaspraktijk? Hoe kan een gemeente een sociaal beleid vormgeven? Welke begeleidingen zijn mogelijk voor diverse verslavingen? Wat is de invloed van toenemende armoede op opvoeding en onderwijs?
Al die vragen illustreren het brede domein van de pedagogische wetenschappen. Mensen maken deel uit van een omgeving en leren daarmee adequaat omgaan. Hiervoor hebben ze bepaalde vaardigheden, houdingen en inzichten nodig die ze moeten verwerven en verder ontwikkelen. Hierin ligt de taak van de pedagoog: het ondersteunen bij de verwerving en verdere ontwikkeling van die bekwaamheden door opvoeden, onderwijzen, begeleiden, opleiden … Als pedagoog in spe bestudeer je de ondersteuningsvraagstukken. Met behulp van wetenschappelijke methoden en aan de hand van onderzoeksresultaten zoek je naar antwoorden.

Voor wie

Veel jongeren hebben interesse voor de mens-in-ontwikkeling. Hoe kun je via pedagogisch handelen (opvoeden, onderwijs, vorming, opleiding) die ontwikkeling stimuleren, optimaliseren, bijsturen enz.? Pedagogische vaardigheden worden tijdens de opleiding zelf bijgebracht maar je hebt nu al een levendige belangstelling voor anderen: voor kinderen en ouderen, voor individuen en groepen en voor het hele maatschappelijk gebeuren. Geduldig kunnen omgaan met de diverse doelgroepen is een basisvaardigheid. Pedagogiek als wetenschappelijke discipline is in eerste instantie begaan met de objectiviteit van de waarneming. Dat veronderstelt een kritische houding tegenover de gebruikte onderzoeksmethodes en ook tegenover zichzelf. Pure wiskunde komt niet in het studieprogramma voor. Wel vormt statistiek een belangrijk onderdeel van de opleiding. Kennis van wiskunde uit het secundair onderwijs volstaat als voorkennis.

Structuur

Bachelor

De bachelor is opgebouwd rond algemene opleidingsonderdelen waarbinnen vijf lagen te onderscheiden zijn: een methodologische basis, een ondersteunende laag, een pedagogische kern, een praktijklaag en een deontologische laag. Je komt in contact met innoverende en activerende werkvormen die je uitdagen je leerproces in eigen handen te nemen. In het derde jaar is het programma gedifferentieerd in functie van de afstudeerrichtingen.

Master

De masteropleiding leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening. De bachelor pedagogische wetenschappen biedt toegang tot twee onderscheiden masteropleidingen met elk een eigen opbouw en finaliteit. Met name de Master in de pedagogische wetenschappen (met twee afstudeerrichtingen) en de Master in het sociaal werk (mits je een voorbereidingsprogramma volgt).

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Arbeidsmarkt

De opleiding tot pedagoog biedt een ruime waaier van arbeidsmogelijkheden. Belangrijk hierbij is het feit dat de opleiding een evenwicht biedt tussen een algemene opleiding en een zekere specialisatie via de opties.

Pedagogiek en onderwijskunde
Voor onderwijskundigen bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van opleiding en vorming. Afhankelijk van de plaats waar je werkt, ligt het accent meer op het ontwerpen van programma’s, beleidsadvisering, begeleiding van leerkrachten, ondersteuning van scholen en instellingen of meer op het onderzoek.

Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi)residentiële voorzieningen, in de zorg voor personen met een beperking, ze verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolorganisaties. De jeugdhulpverlening en jeugdbescherming is ook een mogelijke tewerkstellingssector.

Sociale Agogiek/Sociaal Werk
Voor de sociale agogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening. Sociaal agogen vind je bv. bij de gemeentelijke, provinciale of centrale besturen of bij semiofficiële diensten (VDAB, OCMW, Bijzondere Jeugdzorg). Agogen komen ook in het onderwijs terecht. Je kan betrokken zijn bij her- en bijscholingsinitiatieven of je bent actief in het vormingwerk. Er zijn ook mogelijkheden in gesubsidieerde organisaties of privébedrijven.

Voor alle pedagogen vormt het onderzoek een belangrijke afzetmarkt. Dat onderzoek kan kaderen binnen een academische context, maar ook voor o.a. de overheid in het kader van beleidsvoorbereiding.