Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk 'behandelen door bewegen'. Je moet interesse hebben in de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar ook aanleg voor wetenschappen. Een goede fysieke conditie is ook niet onbelangrijk.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘behandelen door bewegen’. Maar in feite houdt die term veel meer in. Met alle beschikbare middelen proberen kinesitherapeuten de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren: het opnieuw leren lopen na een ongeval, specifieke ademhalingstechnieken aanleren om een hart- en/of longpatiënt een meer comfortabel bestaan te bieden, een bewegingsprogramma opstellen voor een diabetespatiënt, valpreventie geven aan ouderen, mobiliseren van de wervelkolom bij acute rugklachten ... Het is maar een greep uit het brede gamma van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Die waaier van taken breidt nog dagelijks uit en vereist een continue follow-up en een kritische geest. Kinesitherapie is in feite zoals het leven zelf, voortdurend in beweging!

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Als je kiest voor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, dan kies je voor de wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg. Je hebt dus niet enkel interesse voor de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar ook voor wetenschappen. Voldoende voorkennis van de basiswetenschappen is noodzakelijk. Ook een zekere sportieve aanleg is meegenomen omdat een goede fysieke conditie als kinesitherapeut een niet te onderschatten voordeel is bij het uitvoeren van de behandelingstechnieken. Tot slot ben je best ook sociaal vaardig.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar). Het is de bedoeling dat je na de bachelor doorstroomt naar de master. Je voldoet na de bachelor bv. nog niet aan het wettelijk vereiste aantal uren stage om je erkenning als kinesitherapeut aan te vragen. Naast beroepsspecifieke kinesitherapeutische competenties wordt ook aandacht geschonken aan bredere competenties (bv. maatschappelijke competenties, samenwerken en communiceren …). Doel is het vormen van polyvalente kinesitherapeuten die in alle settings van de gezondheidszorg inzetbaar zijn. In het eerste jaar krijg je een ruime, maar op de kinesitherapie toegepaste basiswetenschappelijke vorming. Al vanaf het eerste jaar leer je een aantal praktische basistechnische vaardigheden in de kinesitherapie. In het tweede jaar worden die inzichten verder uitgediept en geïntegreerd, om in het derde jaar een belangrijke stap te zetten naar het beroepsspecifiek handelen. Via kijkstages in het eerste jaar tot en met de eigenlijke stages van derde bachelor tot tweede master, word je opgeleid tot het beroep.

Master

De masteropleiding omvat 120 studiepunten (2 jaar). In de masterjaren gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming. Je kiest een afstudeerrichting in een specifiek werkterrein op basis van je persoonlijke interesse (musculoskeletale aandoeningen, kinderen, inwendige aandoeningen, ouderen). De beroepsspecifieke kinesitherapeutische competenties en bredere competenties worden verder geïntegreerd bijgebracht. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training via uitgebreide stages en het stimuleren van internationale en interculturele competenties.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als master kun je de job opnemen van kinesitherapeut in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bijzondere instellingen ... Dat kan in loondienst of als zelfstandige. Heel wat kinesitherapeuten starten zelf een praktijk, alleen of met collega’s. Verder kun je aan de slag als kinesitherapeut in het gespecialiseerd onderwijs of als sportkinesitherapeut bij een club. Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek is een groeiende markt te onderscheiden, evenals in een heel gamma van aanverwante domeinen (medisch afgevaardigde, fitnessbegeleiders, researchfuncties in de industrie …). Wat revalidatie betreft, neemt de actieradius van de kinesitherapeut gestaag toe; denken we maar aan de opkomst van de revalidatie bij kankerpatiënten, de manuele therapie of aan de niet te verwaarlozen vergrijzing van de bevolking, met haar eigen problematiek en nood aan verzorging en behandeling. Ook de stijgende incidentie van een aantal interne aandoeningen zoals diabetes en obesitas doet de vraag naar kinesitherapeuten stijgen. In de sportwereld ziet men ook meer en meer de nood aan specialisten in.

Er is voorlopig nog altijd de contingenteringsregeling die ervoor zorgt dat er jaarlijks voor heel Vlaanderen slechts een beperkt aantal afgestudeerden erkend worden voor het leveren van kinesitherapeutische prestaties die door de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de terugbetaling in aanmerking komen. Die regelgeving bestaat nog steeds maar werd afgelopen jaren niet meer toegepast. De politiek zal zich in de komende jaren hierover verder moeten beraden. De maatregel heeft er wel toe geleid dat de arbeidsmarkt zich spontaan heeft herschikt, waardoor vandaag de vraag en het aanbod met betrekking tot tewerkstelling in evenwicht is gekomen. Immers, het aantal vacatures is gestegen en vanuit inhoudelijk standpunt is de arbeidsmarkt voor de kinesitherapeut verruimd en gespecificeerd. De UGent heeft ervoor geopteerd die afstudeerrichtingen aan te bieden die relevant zijn voor de ontwikkelende markt. Het opleidingsaanbod beantwoordt met andere woorden aan de behoeften van de moderne kinesitherapie.