Bachelor of Science in Speech Language and Hearing Sciences (Audiology)

What?

Dat de mens kan spreken, horen, lezen en schrijven, wordt meestal als een evidentie ervaren. We staan er zelden bij stil hoe levensnoodzakelijk deze functies wel zijn. Als één van de functies het niet goed doet of volledig wegvalt, worden plots een heleboel zaken onmogelijk. De logopedie en de audiologie bestuderen communicatie en communicatiestoornissen. Daarbij gaat de aandacht zowel naar communicatie in het algemeen als naar welbepaalde aspecten, zoals stem, spraak, taal en gehoor. Logopedisten spitsen zich hoofdzakelijk toe op stoornissen bij de stem, de spraak en de taal, in de audiologie staan stoornissen van het gehoor en evenwicht centraal. Kenmerkend voor beide vakgebieden is de multidisciplinaire aanpak. Niet alleen in de praktijk moet samengewerkt worden met specialisten uit andere vakgebieden, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis wordt een beroep gedaan op de biomedische wetenschappen, de exacte wetenschappen, de taalkunde, de psychologie en de pedagogie.

For whom?

Omdat logopedie en audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact-wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen. Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt. De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen. Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines, met leerkrachten, ouders en begeleiders. Om tot een goede verstandhouding te komen met hen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent. Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit. Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen. Bovendien is elk probleem uniek, en iedere situatie heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Je moet je kunnen inleven in de situatie van de ander en creatief omspringen met de theoretische kennis om tot een geslaagde behandeling of een succesvol leerproces te komen.

Course structure

  • Bachelor

De logopedie en de audiologie beschikken over een eigen instrumentarium maar doen ook een beroep op andere hulpwetenschappen. De opleiding is daar een weerspiegeling van. Naast de specifieke logopedische en audiologische vakken staan medische en exacte vakken op het programma. (Ortho)didactische, psycho-pedagogische, sociaal- en ethisch-juridisch vakken vervolledigen het programma. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het verwerven van communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, educatieve vaardigheden enz. De opleiding bestaat uit zeven grote leerresultatenblokken, wat het voordeel biedt dat er een duidelijke opbouw is van de zeven leerlijnen in de bachelor- en masteropleiding.

  • Master

In de masterjaren gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming. De zeven leerresultatenblokken worden hierbij aangehouden, maar de leerlijnen binnen de blokken hebben meer specifieke en geavanceerde doelstellingen. De wetenschappelijke vorming verwerf je dus enerzijds via de specifieke opleidingsonderdelen en anderzijds via een masterproef. Naast de opleidingsonderdelen en de masterproef ligt het accent op de verdere klinische training door middel van stages en het stimuleren van internationale en interculturele competenties. In de masterjaren kies je ook een aantal vakken binnen de minor Onderwijs of de minor Management en onderzoek. Na het succesvol beëindigen van de opleiding Logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen. Na Audiologie kun je de erkenning/RIZIV-nummer voor audioloog én voor audiciën aanvragen.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Where to?

Logopedisten en audiologen kunnen starten met een voltijdse of deeltijdse zelfstandige praktijk. Indien je liever niet zelfstandig wordt, dan zijn er ook allerlei beroepsmogelijkheden in dienstverband. De meeste jobs zijn te vinden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector. Logopedisten en audiologen vinden we terug in revalidatiecentra, hoorcentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding … Nieuwe mogelijkheden vind je in het kader van theater- en zangopleidingen. Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.